Оглавление блога

четверг, 26 марта 2015 г.

Churchill's FirewallNačrti nemškega okupatorja, da bi veliko število Slovencev izgnali, preostale pa ponemčili, so predvidevali tudi sodelovanje nemške manjšine. Velika večina pripadnikov manjšine je prihod nemškega okupatorja navdušeno pozdravila. Mnogi izmed njih so še pred nemškim napadom zbirali informacije o zavednih Slovencih, zlasti na Štajerskem, in jih posredovali Gestapu. Nacistična organizacija je delovala tudi med kočevskimi Nemci. Večina Nemcev iz Dolenjske in Ljubljane se je izselila že v letih 1941– 1942. Nemški načrt je za Kočevarje predvideval preselitev v Posavje, kar pa je bilo le delno uresničeno. Ob končnem porazu nemške vojske se je skupaj z njo iz Slovenije v Avstrijo in Nemčijo umaknilo tudi okoli 30.000 pripadnikov nemške manjšine. Večina tistih, ki ni takoj odšla, je po vojni končala v zaporih in taboriščih.
Оккупанты планировали многих словенцев изгнать, остальных - онемечить. Они рассчитывали на содействие немецкого меньшинства. Огромное большинство местных, словенских немцев встретило оккупантов с воодушевлением. Многие еще до оккупации собирали сведения о словенских патриотах, особенно в области Штирия, и сдали их Гестапо. Нацистская организация действовала  и среди кочевских немцев. Большинство немцев из Доленьскей и Любляны уехало уже в 1941 - 1942 гг. Планы Германии для области Готтсцхеер предусматривали переселение на Посавье, что и было осуществлено. После поражения немецкой армии, вместе с ней из Словении в Австрию и Германию бежало около 30 тыс. словенских немцев. Большинство оставшихся, после войны оказались в тюрьмах и лагерях.


Nemški okupator je mnoge Slovence na zasedenem ozemlju prisilno vključil v svoje enote. V nemške vojaške formacije in nemško državno službo je bilo mobiliziranih okoli 150.000 mož in žensk iz Štajerske, Koroške in Gorenjske. Ti nemški mobiliziranci so opravljali svojo službo kot vojaki v vojaških enotah ali prisilni delavci v državnih delih. Veliko so jih poslali na vzhodno fronto, kjer jih je padlo okoli 10.000. Mnogi so se mobilizacije skušali izogniti tako, da so dezertirali ali se priključili ilegalnim odporniškim enotam v Sloveniji oziroma drugje v Evropi (v Franciji, Sovjetski zvezi).
Многих словенцев на оккупированных территориях немцы насильно мобилизовали в свои войска. Всего на военную и государственную службу было мобилизовано 150 тыс. мужчин и женщин из Штирии, Коринтии и Гореньске. Мобилизованные немцами словенцы служили в войсках или трудились на принудительных работах в разных частях страны. Многих отправили на восточный фронт, где их погибло около 10 тыс. человек. Многие, чтобы избежать мобилизации, дезертировали или вступили в партизанские отряды в Словении или в других странах Европы: во Франции, в СССР.


V partizanskih akcijah, ki so se vrstile od poletja 1941 dalje, so partizani uničili številne železniške tire, tovarne in ceste. V začetku oktobra so izvedli dve akciji, ko so napadli Šoštanj. Nemci so za povračilni ukrep izvedli streljanje talcev, in sicer so ustrelili 10 slovenskih talcev. Talce so izbrali med zaporniki, ali so jih prijeli med ljudmi, ki so živeli v bližini krajev, kjer so bile izvedene partizanske akcije. Na Gorenjskem in Štajerskem so Nemci ustrelili po pet talcev za enega ubitega Slovenca v nemški službi in po deset za enega ubitega Nemca. Talce so streljali tudi Italijani. Skupno so na slovenskem ozemlju kot talce ustrelili okoli 3000 ljudi.
Начиная с лета 1941 г. партизаны уничтожили множество ж/д путей, фабрик и дорог. В начале октября они два раза напали на Шоштань. В качестве акции возмездия немцы расстреляли 10 словенских заложников, отобранных из заключенных тюрьмы жителей местностей, где случились нападения партизан. В Гореньской и в Штирии, немцы расстреливали по пять заложников за каждого убитого словенца в немецкой форме и по 10 за каждого немца. Итальянцы тоже расстреливали заложников. Всего, в зоне, населенной словенцами, было расстреляно 3 тыс. заложников.


Uspehi partizanske vojske poleti 1942 so nekatere partizanske komandante in politične komisarje tako prevzeli, da so se začeli obnašati kot nedotakljivi in oblastni voditelji. Pojav, ki ga imenujemo partizansko vojvodstvo, je izzval obsojanje prebivalstva in tudi vojaškega in političnega vrha. Vojvode so, misleč da se bliža Rdeča armada in zmaga, začeli v imenu revolucije marsikdaj nekritično in neupravičeno obračunavati s člani partizanskih enot in celo civilisti, ki so bili nasprotniki komunistične revolucije.
Успехи партизан летом 1942 г. так вдохновили некоторых партизанских командиров и коммиссаров, что они почувствовали себя неуязвимыми главами местных администраций. Появились партизанские воеводства, что вызвало недовольство населения и высших военных и политических рукводителей партизан. Воеводы, надеясь на скорый приход Красной армии и, мечтая о победе, стали, во имя революции, иногда неоправданно жестко расправляться с членами партизанских соединений и гражданскими лицами, выступавшими против коммунистической революции.


Pojem železna zavesa, ki ga je uporabil W. Churchill za delitev Evrope, izhaja iz gledališkega sveta. Železna zavesa v gledališču je zaščitna pregrada, narejena iz negorečih materialov, ki jo uporabijo v primeru izbruha požara na odru. Z njeno uporabo preprečijo razširitev ognja v dvorano, s čimer zaščitijo gledalce. W. Churchill je pojem železna zavesa prvič uporabil v svojem govoru marca 1946 v Westminster Collegeu v Fultonu, ameriški zvezni državi Missouri. Govor je izzval ostre reakcije Sovjetske zveze in vzhodnega bloka.
"Железный занавес", который, по словам Черчилля разделил Европу - это театральная реалия. Это тяжелая противопожарная перегородка, которую опускают при пожаре, чтобы отделить сцену от зрительного зала. Впервые слова "железный занавес" употребил Черчилль в марте 1946 г. в речи, произнесенной в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, на которую остро отреагировали Советский Союз и страны восточного блока.


Jugoslovanska komunistična oblast je po drugi svetovni vojni zagovarjala različne rešitve tržaškega vprašanja. Najugodnejša naj bi bila tista, ki bi sicer Trst dodelila Italiji, preostali del cone A (skupaj s cono B) pa naj bi dobila Jugoslavija. Kardelj, voditelj jugoslovanske delegacija na pariški mirovni konferenci, je v prepričanju, da je treba na začetku zahtevati čimveč, omenjal celo Škedenj, Žavlje in Milje z Dolino in Bazovico vred. Že kmalu pa je postalo jasno, da jugoslovanskemu predlogu zahodni zavezniki močno nasprotujejo. Kljub zavzemanju Kardelja in Slovencev za priključitev tržaškega zaliva Jugoslaviji, je Tito nazadnje sprejel predlog zaveznikov, da glavnina cone A pride pod Italijo, hkrati pa je zavrgel kakršnokoli možnost, da Jugoslavija Italiji odstopi Koper, Izolo in Piran. Američani so bili zato Jugoslaviji pripravljeni finančno pomagati k izgradnji pristanišča in železnice, ki bi ga povezovala z notranjostjo. Tako so bili leta 1957, dobra tri leta po podpisu londonskega sporazuma, izdelani načrti za izgradnjo pristanišča Koper.
Коммунистические власти Югославии после войны выдвигала разные предложения по решению проблемы Триеста. Оптимальное - Триест отходит к Италии, оставшаяся часть зоны А и вся зона Б - к Югославии. Кардель, глава югославской делегации на парижской мирной конференции, по принципу - "проси больше - дадут сколько надо", потребовал даже выплаты компенсации за населенные пункты Шкедень, Жавлье и Милье на Доленьской и Базовицу. Но западные союзники выступили резко против югославского предложения. Несмотря на требования Кардельа и словенцев, чтобы Триестский залив отошел к Югославии, в конце концов Тито принял предложение союзников о том, чтобы большая часть зоны А отошла Италии, но при этом ни при каких условиях Италия не получила бы Копер, Изоло и Пиран. Взамен американцы обещали финансовую помощь в строительстве порта и ж/д, связывающей его с внутренней частью страны. Так, в 1957 г. через целых 3 года после подписания Лондонского соглашения, был составлен проект строительсва порта Копер.


Dne 17. avgusta 1962 je Peter Fechter, 18-letni zidar, skušal preplezati berlinski zid, da bi se pridružil svoji sestri v zahodnem Berlinu. Vzhodnonemški policaj, ki je stražil zid, ga je ustrelil, ko je plezal po vrvi na vzhodni strani zidu. Padel je na tla ravno na meji med zahodnim in vzhodnim Berlinom. Od meje z zahodnim Berlinom je bil oddaljen le 300 metrov. Množica, ki se je zbrala na strani zahodnega Berlina, je prosila ameriške vojake, naj mu pomagajo in ga rešijo. Vendar ameriški vojaki niso posredovali. Medtem ko je umiral, je bilo mogoče na obeh straneh zidu slišati Petrove klice na pomoč in ime njegove sestre, po kateri je klical. Stražarji na vzhodni strani zidu so Nato odnesli njegovo truplo.
17 августа 1962 г. Петер Фехтер, каменщик 18-ти лет, попытался перелезть через берлинскую стену, чтобы воссоединиться с сестрой, которая жила в Западном Берлине. Полицейский ГДР, охранявший стену, застрелил его, когда он лез по веревке с восточной стороны стены. Он упал на землю на полосе между западным и восточным Берлином, в 300 м от границы с Западным Берлином. Со стороны Западного Берлина собралась толпа, просившая американских солдат помочь ему, спасти. Но те не вмешивались. Пока он умирал, с обеих сторон стены были слышны его крики о помощи, и он звал по имени свою сестру. Охранники с восточной стороны стены потом убрали его труп.

Противопожарный занавес = Firewall: в 1981 г. работал мебельщиком-реквизитором в Куйбышевском театре оперы и балета. Вес этой "противопожарной стены" - 18 тонн. За все 8 месяцев видел его опущенным всего 1 раз, кажись, меж сезонами: один окончился, другой еще не начался. Не железный он. Скорее, из бетона или гипса, армированного кордовой тканью.

Давно заметил, хотел обратить внимание коллег: В этом пособии везде слово "nato" = "после этого", написано с заглавной буквы. Услужливый спеллер постарался. Программа считает себя умнее человека. Вот и кошки так же.

Предыдущие посты из этой серии:
Исторические штрихи
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_24.html

Назвать причины поражения Германии
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_23.html

Штрихуем дальше
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_76.html

Комментариев нет :