Оглавление блога

воскресенье, 29 марта 2015 г.

АнтиплагиатPrůvodce pro prváky příručka studenta prvního ročníku sociologie ve školním roce 2014 / 2015 na Katedře sociologie (KSS) FF / ZČU (Západočeské univerzity v Plzni)
Из "Путеводителя по университету для первокурсника"


Psaní odborných textů
Как писать научную работу:


K akademické tvorbě textů se vztahují etické normy, které musí každý student respektovat. Jakékoliv formy plagiátorství (kopírování textu) jsou přísně postihovány a mohou mít za následek bezpodmínečné vyloučení ze studia. Veškeré přejaté myšlenky, údaje a fakta, které student ve své práci (seminární, bakalářské, diplomové) použije, musí být odcitovány, tzn. uveden původní zdroj (včetně elektronického). Kromě citací by studenti měli při akademickém psaní dbát na gramatický, stylistický a grafický aspekt textu. Samozřejmostí je výběr relevantních zdrojů a literatury.
При написании учебных научных работ студент должен соблюдать этические нормы. Любые формы плагиата (копирования текстов) строго наказуемы, вплоть до исключения из университета. Любые заимствованные идеи, сведения и факты, которые студент использует в своих курсовых и дипломных работах, должны быть четко обозначены как цитаты, с упоминанием их источника, печатного или электронного. Кроме того, студент должен соблюдать правила грамматики, стилистики и графического оформления текстов. Цитата должна соответствовать теме работы. Можно цитировать любые источники.


- Citace (přímá citace) označuje způsob práce, když text z původního díla převezmete doslovně, včetně typografického zdůraznění. Musí být v uvozovkách a řádně označena autorem a zdrojem. Citace by se měly v práci vyskytovat jen zřídka (přibližně do 10% textu).
- Прямое цитирование: выдержка из текста источника берется дословно, в том числе, с выделенными автором словами. Цитата должна быть в кавычках, и с указанием автора и источника. Желательно, чтобы суммарно цитаты в тексте работы не превышали 10% объема.


- Parafráze (nepřímá citace) označuje způsob práce, když interpretujete převzatý text vlastními slovy. Nemění se ale jeho význam. Parafráze je zaměřena na základní myšlenku a bývá zpravidla o něco kratší než původní text. Parafráze se netvoří tak, že pouze zaměníte některá slova za synonyma!
- Изложение: заимствованный текст, пересказанный, без искажения сути, своими словами. Излагается только исходный мессидж, поэтому изложение немного короче оригинала. Тупая замена некоторых слов синонимами - не изложение!

Вот и я, в нехудожественных текстах перевожу только мессиджи, выливая за борт пустословие. В художественных - другое дело, см. мои переводы Парацельса:

Кстати, знаете, как будет по-английски "реферат", именно в русском его значении?
реферат = library-research paper, согласно Lingvo Economics. Остальные Лингво дают только исконно английские значения: резюме, конспект, аннотация.

См. также мои давнишние посты в тему:

Что плагиат, а что - нет

Авторские права на перевод

Как трудно распознать замаскированную цитату!
http://perevod99.blogspot.ru/2012/10/blog-post_13.html

Комментариев нет :