Оглавление блога

воскресенье, 15 марта 2015 г.

Право выбора между жизнью и смертьюEuthanasie

ЭвтаназияEuthanasie is een streng gereglementeerd recht.
Эвтаназия - право, применение которого строго регламентировано.


In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.
В Бельгии применение эвтаназии регламентировано законом от 28 мая 2002 г. Эвтаназия - признаваемое за любым больным право выбора между жизнью и смертью, в обстоятельствах, определенных законом.


Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.
Каждый может выразить свое желание уйти из жизни и, возможно, отказаться от медицинского ухода, составив "волеизъявление" на случай, если он/а будет более не в состоянии однозначно выразить свою волю, например, находясь в состоянии комы.


In een wilsverklaring kan een nog wilsonbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem/haar euthanasie toe te passen.
В волеизъявлении пациент, находясь еще в дееспособном состоянии, может однозначно попросить применить к нему эвтаназию.


Een wilsverklaring is geldig als ze:
Волеизъявление действительно, если оно:


- Opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
- Составлено, согласно закону, по утвержденному образцу бланка


- Opgesteld of bevestigd is minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsbekwaamheid van de patiënt
- Составлено или подтверждено не ранее, чем за 5 лет до недееспособности пациента


- Opgesteld is in het bijzijn van 2 meerderjarige getuige waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden
- Составлено в присутствии 2-х совершеннолетних свидетелей, из которых хотя бы один никак материально не заинтересован в его смерти


De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.
При изъявлении воли могут присутствовать одно или несколько доверенных лиц, которых сочтет таковыми лечащий врач, которые подтвердят волю пациента. Доверенные лица тоже обязаны подписать бланк волеизъявления.


De patiënt kan zijn/haar wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij/zij niet bij bewustzijn is en als zijn/haar toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.
Пациент может в любой момент отменить свое волеизъявление или внести в него изменения. Тогда волеизъявление будет выполнено, только если пациент будет страдать от серьезного и неизлечимого заболевания в результате несчастного случая или болезни, если он/а будет без сознания и его / ее состояние будет сочтено необратимым.


Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om sterven uit te drukken.
При отсутствии такого волеизъявления, эвтаназия возможна только при ясно выраженной просьбе пациента, когда он находится еще в состоянии, позволяющим ему выразить свое желание уйти из жизни.


Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bv. omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.
Просьба должна быть оформлена письменно, датирована и подписана. Если пациент не в состоянии сам оформить просьбу, например, если он парализован, тогда вместо него это может сделать стороннее лицо в присутствии врача.


Bijkomende voorwaarde:
Дополнительные условия:


Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
Эвтаназия осуществляется при соблюдении следующих условий:


- De patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarige (of ontvoogd minderjarige)
- На момент просьбы пациент является совершеннолетним (или несовершеннолетним, уже являющимся частично дееспособным)


- De patiënt is op het moment van het verzoek handelingsbekwaam
- На момент просьбы пациент дееспособен.


- Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald
- Письменная просьба подана добровольно, по зрелом размышлении, и подтверждена минимум еще раз.


- Het verzoek is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk
- Просьба не выполняется, если она подана под внешним давлением


- De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie
- Пациент безнадежен с медицинской точки зрения.


- Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht
- Физические или психические страдания пациента невыносимы, не утихают и не ослабевают


- De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
- Состояние пациента - следствие серьезной и неизлечимой болезни или несчастного случая.


Wie kan dit aanvragen?

Кто может обратиться с просьбой?

 

 

Elke meerderjarige inwoner van de gemeente.
Любой совершеннолетний житель муниципалитета.

 

 

Waar aanvragen?

Куда обратиться с просьбой?

 

 

Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55 - 1745 Opwijk.
Отдел регистрации актов гражданского состояния, ул. Марктстраат 55, 1745 Опвайк


Mee te brengen?

Что нужно?

 

 

Het formulier van de wilsverklaring inzake euthanasie, volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen, in 2 exemplaren.
Заполненный бланк волеизъявления о эвтаназии, полностью заполненный и подписанный всеми сторонами, в двух экземплярах.


Meer info:
Дополнительные сведения:


Het formulier van de wilsverklaring inzake euthanasie kan je verkrijgen bij de dienst Burgerlijke stand. De registratie dient te gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand waar je een ontvangstbewijs zal ontvangen.
Бланк волеизъявления о эвтаназии можно получить в отделе регистрации актов гражданского состояния, там же регистрируется заполненный документ, о чем подателю выдается квитанция.


De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring.
Волеизъявление нужно обновлять каждые 5 лет. О соблюдении этого срока податель должен заботится сам. Следующее подтверждение происходит, как и при первом обращении, оформлением нового документа о волеизъявлении.


Met de wilsverklaring wordt enkel rekening gehouden indien zij, minder dan 5 jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd.
Воля данного лица учитывается, если она оформлена не ранее 5-ти лет до момента, когда это лицо впало, по заключению специалистов, в состояние, не позволяющее ему выразить свою волю.
 

Комментариев нет :