Оглавление блога

понедельник, 23 марта 2015 г.

Назвать причины поражения Германии


Jerica Dobnik, Anita Mirjanič, Helena Pačnik, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev, Anka Zuljan

RAZISKUJEM PRETEKLOST 9
"Исследуем прошлое", для 9 класса школы
Priročnik za učitelje
Методическое пособие для учителя


Prva svetovna vojna:
Первая мировая война:
vojna, ki je pretresla svet
война, которая потрясла мир
Zakaj je izbruhnila prva svetovna vojna
Причины первой мировой войны
Vojne bo konec do božiča
Война закончится до Рождества
Kakšno je bilo življenje med vojno
Как жили во время войны
Revolucija, ki je pretresla svet
Революция, которая потрясла мир
Slovenci in prva svetovna vojna
Словенцы в первой мировой войне
Zakaj so se Slovenci leta 1918 odločili za Kraljevino SHS
Почему словенцы в 1918 г. решили присоединиться к Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев


Zakaj je izbruhnila prva svetovna vojna
Причины первой мировой войны


UČNI CILJI:
Материал для усвоения:
Učenec:
Ученик должен знать:
pozna bistvene vzroke za začetek prve svetovne vojne,
основные причины первой мировой войны,
pozna razmere na Balkanu pred izbruhom vojne,
политическую ситуацию на Балканах перед началом войны,
pozna povod za prvo svetovno vojno in sklepa, zakaj je imel takšne posledice,
повод для начала первой мировой войны, сделать вывод, почему он вызвал такие последствия,
zna poimenovati nasprotna tabora,
названия стран, воевавших на той и другой стороне,
utemelji razloge za vključitev posamezne države v določen tabor.
почему отдельные страны воевали на той или иной стороне.


UČNI CILJI:
Материал для усвоения:
Učenec:
Ученик должен:
opiše način bojevanja v prvi svetovni vojni in ga primerja z načini bojevanja do prve svetovne vojne,
уметь описать методы ведения боевых действий в первую мировую войну, сравнить их с тактикой боёв прежних войн,
našteje fronte, na katerih so se bojevali vojaki v času prve svetovne vojne in pozna glavne bitke na posameznih frontah,
перечислить названия фронтов, знать названия основных битв на каждом фронте,
utemelji vzroke in pomen vstopa ZDA v vojno na strani antante,
назовите причины вступления США в войну на стороне Антанты, и насколько это было важно.
utemelji pojem svetovna in totalna vojna.
почему война называется мировой и тотальной?


Kakšno je bilo življenje med vojno
Как жили во время войны
UČNI CILJI:
Материал для усвоения:
Učenec:
Ученик должен:
pozna in opiše vpliv vojne na življenje ljudi (na fronti in v zaledju),
знать и уметь рассказать, как война повлияла на быт людей на фронте и в тылу.
razume pomen propagande,
понимать важность пропаганды,
opiše vpliv vojne na življenje žensk.
уметь описать, как война повлияла на быт женщин.


AKTIVNOST: metoda dela z zgodovinskimi besedili Vohuni med vojno. O vohunstvo se je veliko govorilo med prvo svetovno vojno, po njej in še tudi danes. Učenci poiščejo primer vohunstva iz časa prve svetovne vojne. Svoje ugotovitve predstavijo.
Учебная работа: методика работы с историческими текстами "Шпионы во время войны". О шпионаже много говорилось до войны, во время войны, говорится и по сей день. Ученикам найти примеры шпионажа во время первой мировой войны, представить результаты поисков.


Za motivacijo jim učitelj predstavi življenjsko zgodbo slavne vohunke Mata Hari: eksotična lepotica, igralka, napisala romantično
biografijo, številni ljubimci, tajna agentka H 21, obsojena na smrt z ustrelitvijo. Ali je bila primerna za tajno agentko?
Чтобы заинтересовать их темой, учитель рассказывает о знаменитой шпионке Мате Хари: актриса экзотической красоты, имевшая множество любовников, автор романтичной биографии, тайный агент H 21 была осуждена на расстрел. Такими ли должны быть тайные агентки?


ANEKDOTA
Байка
Velikokrat so si vojaki poslali sporočilo oziroma opozorila, npr. vrgli bomo granato. Vodilni so se zavedali, da pri bojih v jarkih obstaja nevarnost otopelosti in mrtvila. Napadalni duh je bilo treba vzpodbujati. Pri elitnih četah in na glavnih frontnih črtah o načelu »Živi in pusti živeti« ni bilo govora. Vojaki so morali kot dokaz v poročilih o napadu prinesti kos nemške žice. Rešitev za njih je bila, da so ob enem od napadov našli velik zvitek nemške žice in so ga potem vsak dan pošiljali nadrejenim.
Зачастую солдаты посылали "наверх" отчеты, типа: "мы идем в атаку, вооружившись гранатами".
Командиры знали, что при окопных боях у людей наступает апатия и отупение. Необходимо взбадривать боевой дух. В элитных войсках и на основных линиях фронта лозунг "живи и дай жить другим" никак не котировался. Отчеты об атаках нужно было подтверждать кусками немецкой колючей проволоки. Во время одной из атак они нашли бухту этой проволоки и потом всегда отправляли, как доказательство, откушенный от нее кусок.


Revolucija, ki je pretresla svet
Революция, которая потрясла мир
Rusija je bila velika in zaostala država, za katero so Nemci pred vojno verjeli, da se ne bo mogla hitro vključiti v vojno. Z ogromnimi človeškimi žrtvami je Rusija upravičila zaupanje antantnih sil. Vendar pa so težke razmere na fronti in v zaledju povzročile nezadovoljstvo ter pripeljale do prve socialistične revolucije na svetu.
Россия была великой, но отсталой державой. В предвоенные годы немцы считали, что она не сможет быстро "перейти на военные рельсы". Ценой огромных человеческих потерь Россия оправдала ожидания сил Антанты. Но тяжелая ситуация на фронте и в тылу вызвали недовольство и привели к первой в мире социалистической революции.


UČNA MOTIVACIJA: besedna demonstracija
Побуждение интереса к изучению: отрывок из печатного источника
Učitelj učencem prebere odlomek.
Учитель зачитывает ученикам отрывок.


»Ofenzive na fronti, ki so zahtevale milijone mrtvih, niso dale pričakovanih rezultatov, temveč so se spremenile v polom: v letu 1915 so se ruske čete morale umakniti. /…/ Povprečnost, večkrat pa tudi popolna nesposobnost visokih poveljstev sta drago stali vojsko in deželo. Celo ministri so se na svojih sejah posmehovali »pogumu naših generalov pri umikanju«. Toda tudi ministri niso bili nič kaj bolj prida. Generala Suhomlinova, ki je vodil ministrstvo za vojsko /…/ so povsod imenovali »general Poraz« /…/, ni bil zmožen niti tega, da bi zagotovil redno dobavljanje streliva na fronto /…/ tako, da je morala vojska že po štirih tednih vojne začeti varčevati pri vojaškem materialu. /…/ Neodposlane pošiljke so naraščale iz dneva v dan. /…/ Konec leta 1916 je vojska prejela le polovico pošiljk hrane, ki jih je potrebovala.« (vir: Roberto Bonchio, Zgodovina revolucij, Komunist, Ljubljana, 1970, str. 54) O čem pripoveduje prebrani odlomek?
"Неудачные наступления на фронте, требовавшие миллионов жертв, не дали ожидаемых результатов. В 1915 г. российские войска вынуждены были отступить. /.../ Посредственные командиры, а зачастую и полная некомпетентность командования, дорого стоили армии и стране. Даже министры на своих заседаниях высмеивали "беспримерную храбрость, показанную нашими генералами при отступлении". Да и сами министры были ненамного умнее. Генерала Сухомлинова, сопровождавшего министров в поездке на фронт, там все звали не иначе, как: "Генерал Пораженцев". /.../ Он даже не сумел обеспечить регулярное снабжение фронта боеприпасами. /.../ Через месяц войны, войска уже вынуждены были экономить на амуниции. Число неотгруженных партий продовольствия росло день ото дня. /.../ К концу лента 1916 г. в войска поступила только половина необходимого провианта". Источник: Роберто Бонкио, История революции, Коммунист, Любляна 1970, стр. 54) О чем говорится в данном отрывке?


Vzroki za nezadovoljstvo v Rusiji
Причины недовольства Россиян


BODIMO USTVARJALNI: metoda izkustvenega učenja (igra vlog) Učitelj učence razdeli v skupine: prva predstavlja rusko buržoazijo, druga ruske kmete in tretja delavce. Učenci podoživijo položaj in občutke pripadnikov posamezne skupine v času tik pred izbruhom revolucije. Svoje ugotovitve predstavijo drugim.
Креативный подход (ролевая игра): Учитель делит класс на две группы: российская буржуазия, российское крестьянство и рабочие. Школьники-актеры изображают положение и ощущения россиян каждой из этих групп в "час икс" перед началом революции. Остальные - зрители, они просто смотрят эту сценку.


UČNI CILJI:
Материал для усвоения:
Učenec:
Ученик должен:
pozna življenje v Rusiji v času vojne, pozna in razume okoliščine, ki so pripeljale do oktobrske revolucije,
рассказать о российской жизни во время войны, знать и понимать обстоятельства, приведшие к октябрьской революции,
opiše spremembe v Rusiji, ki so nastale z revolucionarnim prevratom,
рассказать, как изменилась Россия в результате революционного переворота.
zna razložiti pojem socialistična država,
объяснить, что такое "социалистическое государство",
pozna razlike med socialistično in kapitalistično državo,
назвать отличия социалистического государства от капиталистического
ve, zakaj je Nemčija vojno izgubila.
причины поражения Германии. 
Cм. следующий пост:
Исторические штрихи
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_24.html

Комментариев нет :