Оглавление блога

суббота, 21 марта 2015 г.

Семейные узы


http://www.opwijk.be/nl/product_catalog/117/adoptie.html

 

Adoptie

Усыновление / удочерение

 

 

Adoptie is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een fictieve afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

Усыновление - юридическая процедура, создающая отцовские или материнские узы через "принятие" усыновляемого усыновителем в свою семью. Возникает искусственная генеалогическая связь, не основанная на родстве по крови.


De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte).
Служба регистрации актов гражданского состояния регистрирует решение суда и приводит с ним в соответствие документы о семейном положении (напр. свидетельства о рождении)


Binnenlandse adoptie

Усыновление бельгийского ребенка

 

 

De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op.
Документ об усыновлении составляет мировой судья по месту жительства принимающей стороны или нотариус.
Op de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en worden de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de burgerlijke stand. Hiervoor moet je zelf geen stappen ondernemen.
Служба регистрации актов гражданского состояния утвердит решение суда и приведет документы с ним в соответствие. Суд направит все необходимые документы непосредственно в службу регистрации гражданского состояния. Самому усыновителю ходить по инстанциям не нужно.


Buitenlandse adoptie

Усыновление иностранного ребенка

 

 

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing op de burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven (zie bij verwante onderwerpen: buitenlandse geboorteakten van Belgen).
Во-первых, усыновление иностранного ребенка в Бельгии нужно зарегистрировать в центральных органах федеральной власти. После этого, вы сможете зарегистрировать решение об усыновлении в Службе регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Очень важно переоформить документ о рождении (см. на смежную тему: "Иностранные документы о рождении подданного Бельгии").
Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan je je wenden tot Federale Overheidsdienst Justitie
Для регистрации в центральных органах федеральной власти можно обратиться в Министерство юстиции Бельгии.


Voor afschriften van de aktes, kan je je wenden tot de burgerlijke stand.
Копии документов можно получить в местной службе регистрации гражданского состояния.


Meer informatie gewenst?

Хотите что-то уточнить?

 

 

Voor meer informatie kan je je als kandidaat-adoptant wenden tot de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin,
На этапе подготовки к усыновлению обратитесь в Фламандское сообщество, Центральный орган власти
Фландрии по вопросам усыновления, защиты семьи и ребенка.

Усыновление бельгийского ребенка
Усыновление иностранного ребенка
А как иначе?

Комментариев нет :