Оглавление блога

вторник, 24 марта 2015 г.

Исторические штрихи


VEČ O
Дополнительный штрих


Na začetku vojne je bilo število prostovoljcev zelo veliko. Po zaustavitvi bojev v jarkih je število prostovoljcev hitro upadlo in britanska vlada je januarja 1916 uvedla obvezno služenje vojaškega roka za vse samske moške med 18. in 41 letom. Že marca istega leta so vpoklic razširili tudi na poročene moške. Pozneje so jih morali veliko prisiliti, nekateri so odklonili biti udeleženci v vojni.
В начале войны очень многие шли в армию добровольно. Когда война стала окопной, количество таких желающих быстро уменьшилось. Правительство Великобритании в январе 1916 г. ввело обязательный призыв в армию на 1 год для всех неженатых мужчин в возрасте от 18 до 41 года. Уже в марте того же года стали призывать и женатых. Позднее при призыве приходилось применять жесткие меры, некоторые отказывались идти на фронт.


Po ocenah zgodovinarjev je k nezadovoljstvu z družino Romanovih veliko prispeval tudi menih Grigorij Jefimovič Rasputin, ki se je poimenoval »sveti mož« ruskega dvora. Bil je sibirski kmet in mistik z zdravilnimi in hipnotičnimi sposobnostmi. Zaradi nemoralnega življenja si je pridobil vzdevek Razuzdanec. Zaradi uspešnega zdravljenja mladega princa, ki je imel hemofilijo, je pridobil spoštovanje carice. Ob odsotnosti carja, ki je bil na fronti, pa tudi velik vpliv na dvoru. Leta 1916 ga je umorila skupina plemičev.
По мнению историков, недовольство семьей Романовых резко усилилось с появлением монаха Григория Ефимовича Распутина, так называемого "святого старца" российского двора. Это был знахарь, из сибирских крестьян, обладавший способностями к исцелению и внушению. "Распутин" - не фамилия, а прозвище от слова "распутник". Императрица была ему очень благодарна за успешное исцеление царевича от гемофилии. Поэтому, во время пребывания императора на фронте, он пользовался большим влиянием при дворе. В 1916 г. убит группой князей.


Družina Romanov je veljala za eno najbogatejših vladarskih družin v Evropi. O usodi družine oziroma o njenih posmrtnih ostankih se je dolgo le domnevalo. Nekaj let po revoluciji se je v zahodni Evropi pojavila ženska, ki je trdila, da je princesa Anastazija, ki je skrivnostno preživela pokol družine. Govorice je dokončno ovrgla šele forenzična raziskava leta 1996, ki je dokazala, da so bili leta 1917 pobiti vsi člani carske družine. V resnici je med odkritim okostjem res manjkalo eno, vendar je bilo to okostje princa Alekseja, ki naj bi zgorelo na grmadi.
Романовы были одной из самых богатых властительных семей Европы. О судьбе их самих, и их останков ходило множество слухов. Через несколько лет после революции в Европе появилась женщина, выдававшая себя за Великую княжну Анастасию, непонятно как выжившую после злодейского убийства семьи. Окончательно развеяло эти слухи только судебное расследование 1996 г., в ходе которого было доказано, что в 1917 г. были убиты все члены царской семьи. В найденных останках отсутствуют только останки царевича Алексея, якобы, полностью сгоревшие при сжигании трупов.


Nemške podmornice, ki so jih označevali s črko U in številko (na primer U 9), so bile velika nevarnost antantnim ladjam. Samo v letu 1917 so potopile okoli 3000 antantnih ladij, ki so prevažale hrano, orožje ali vojake. Podmornice je gradila in uporabljala tudi britanska mornarica. V zadnjem letu vojne so Nemci načrtovali izgradnjo trikrat več podmornic kot do tedaj. V zadnjem trimesečju leta 1918 naj bi jih tako izdelali kar 48. Vendar pa se nemški načrti niso uresničili (v celem letu 1918 so splovili le 74 podmornic), kajti Urad za podmornice ni imel dovolj strokovnih delavcev.
Свои подлодки немцы обозначали буквой U с номером, например, "U 9". Они наносили большой урон кораблям и судам стран Антанты. Только за 1917 год они потопили 3000 судов, доставлявших продовольствие, оружие, войска. Британия тоже производила подлодки и оснащала ими свой флот. В последний год войны немцы планировали произвести их в три раза больше, чем раньше, в последнем квартале 1918 г. должны были выпустить аж 48 штук. Но немецкие планы не осуществились: за весь 1918 г. спущено на воду всего 74 подлодки: на верфях не хватало квалифицированных рабочих.


Moderna vojska je zahtevala dobre povezave za dovoz materiala in ljudi na fronto. Utrjevanje poti se je deloma začelo že pred vojno. Maja leta 1915 se je začela gradnja dostavne ceste čez Vršič (1611 m) v Trento. Pred tem je čezenj vodila le pot za spravilo lesa. Za izgradnjo ceste so uporabili ruske ujetnike, ki jih je bilo več kot 10.000. Poleg mraza in zahtevnega terena so jih ogrožale tudi številne bolezni in pozimi plazovi. Eden od plazov je marca 1916 pod seboj pokopal več sto ujetnikov in šest ali sedem stražarjev. Na mestu, kjer so našli zadnjo žrtev, so v spomin na svoje umrle ruski ujetniki postavili leseno kapelico.
Современная армия нуждалась в надежных путях доставки людей и военных грузов на фронт. Работа в этом направлении, отчасти, началась еще до войны. в мае 1915 г. началось строительство дороги для доставки грузов через перевал Вршич (1611 м) до населенного пункта Тренто. Раньше там можно было пройти только через лес. Затем дорогу строили, в том числе, и российские военнопленные, более 10 тыс. человек. Многие гибли из-за мороза и сложного рельефа местности, всяких болезней и зимних сходов лавин. В марте 1916 г. одной из лавин накрыло более 100 пленных и 6-7 охранников. В память о своих погибших товарищах русские пленные построили небольшую деревянную часовню.


Fordov avtomobil Tin Lizzie (imenovan tudi Ford T) je stal leta 1909 1200 ameriških dolarjev, pred veliko gospodarsko krizo leta 1928 pa samo 295 ameriških dolarjev. Leta 1929 je Fordova tovarna proizvedla že več kot en avtomobil na minuto. Na voljo pa je bil le en model in ena barva, saj je veljalo »Stranka ima lahko kakršnokoli barvo avtomobila, samo da je črna«.
Автомобиль Форд Т, называемый Tin Lizzie в 1909 г. стоил 1200 долларов. В 1928 г., перед Великой депрессией - всего 295 $. В 1929 г. Фабрика Форда производила уже более одного автомобиля в минуту. На выбор покупателю предлагалась только одна модель и один цвет, говорили: "Заказчик может выбрать любой цвет, при условии, что он будет черным".


Predsednik ZDA je izvoljeni voditelj in hkrati tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil. V posebnih primerih lahko celo prevzame oblast nad nacionalnimi gardami posameznih zveznih držav. Predsednik vodi državno administracijo v miru in oborožene sile v miru in vojni ter predstavlja državo v mednarodnih odnosih. Pripada mu najvišja plača med državnimi uslužbenci, ki znaša 400.000 dolarjev letno. Za predsednika ZDA je lahko izvoljen le v ZDA rojen človek, star najmanj 35 let, ki je zadnjih 14 let preživel v ZDA. Nikjer ne piše, da mora biti predsednik moški bele kože in zrelih let ter krščanske veroizpovedi, vendar ZDA doslej predsednikov brez teh značilnosti niso poznale. Prva ženska podpredsedniška kandidatka je bila leta 1984 Geraldine Ferraro iz demokratke stranke. Potem ko se je Franklin Delano Roosevelt kar štirikrat uspešno potegoval za položaj predsednika, so leta 1951 sprejeli 22. ustavni amandma, ki dovoljuje le dva štiriletna mandata.
Президент США это избранный глава государства и Верховный главнокомандующий вооруженными силами. В чрезвычайных обстоятельствах он может командовать и национальными гвардиями отдельных штатов США. Президент руководит администрацией государства в мирное, администрацией и вооруженными силами в военное время, представляет страну в отношениях с другими странами. Он самый высокооплачиваемый госслужащий, получает 400 тыс. $ в год. На этот пост может баллотироваться уроженец США достигший 35 лет, если последние 14 лет он проживал в США. Нигде не указано: "белый мужчина зрелых лет, христианин", но пока президентами становились только такие кандидаты. В 1984 г. на президентский пост впервые выдвинулась женщина Джеральдина Ферраро, от демократической партии. Делано Рузвельта 4 раза переизбирали президентом, но в 1951 г. было принято 22 поправки к конституции, согласно которым, занимать эту должность можно лишь 2 раза.


Spomladi 1921 so kmetje v Rusiji zaradi lakote jedli travo, drevesno skorjo in glodalce. Bili so celo primeri kanibalizma. V kratkem času je milijone revežev hitelo proti najbližji železniški postaji v upanju, da bodo lahko odšli nekam, kjer bo hrana. Prevoz jim ni bil dovoljen, ker je Moskva zanikala obstoj katastrofe /…/. Ljudje so bili tako oslabeli, da se niso mogli gibati. Ulice so se napolnile s trupli. (vir: Richard Pipes, The Russian revolution, AA Knopf, New York, 1990)
Весной 1921 г. в России был голод, крестьяне питались травой, корой деревьев, крысами и мышами. Были случаи каннибализма. Миллионы голодающих бросились к ж/д станциям, надеясь уехать туда, где есть еда. Но проезд для них был запрещен, поскольку Москва наличие голода отрицала /.../. Люди не могли двигаться от слабости. На улицах появилось множество трупов (источник: Ричард Пайпс "Русская революция").


Znani ameriški pisatelj Ernest Hemingway je španski državljanski vojni posvetil delo Komu zvoni. Hemingway je sicer svoje prve vojne izkušnje nabiral v prvi svetovni vojni, ko je bil tudi v zaledju soške fronte. Vojni je posvetil delo Sonce tudi vzhaja. Leta 1937 pa je postal vojni dopisnik v Španiji. Takrat mu je Severnoameriška časnikarska zveza plačala dolar na besedo za reportažo o španski državljanski vojni.
Войну в Испании описал знаменитый американский писатель Эрнст Хемингуэй в романе "По ком звонит колокол". Впервые он участвовал в военных действиях еще во время Первой мировой войны. Он служил в тылу в битвах при Изонцо. Ту войну он описал в романе "Прощай оружие!". В 1937 году он работал военным репортером в Испании. Ассоциация американских журналистов оплачивала его военные репортажи из Испании по тарифу 1 $ за слово.


Enote SS (Schutzstaffel) so bile formirane leta 1923 kot osebna Hitlerjeva straža. Leta 1929 je njihovo vodstvo prevzel Heinrich Himmler. Pod njegovim vodstvom so postale elitne enote, oblečene v črne uniforme. Od članov se je zahtevalo predvsem dvoje: brezpogojna lojalnost Hitlerju in rasna čistost.
Части СС (Schutzstaffel = отряды охраны) сформированы в 1923 г. для личной охраны Гитлера. В 1929 г. командовать ими стал Генрих Гиммлер. Он создал элитные части, одев их в черную форму. Эсэсовцы должны были быть беззаветно преданы Гитлеру и безупречны в расовом отношении.


Ker se je oblast po volitvah leta 1920, ko so delavske stranke (med njimi zlasti komunisti) dobile veliko število glasov (skoraj tretjino), zbala moči teh strank in morebitne revolucije, je najprej 29. decembra uvedla obznano – uredbo proti komunistični stranki. Ministrski svet je objavil ukaz, s katerim so prepovedali vsakršno komunistično propagando in delovanje. Prepoved delovanja komunistične stranke je v Kraljevini Jugoslaviji obveljala do konca njenega obstoja oziroma napada okupatorjev. Zakon o zaščiti države, ki ga je jugoslovanska skupščina sprejela 2. avgusta 1921, pa je uvedel kazen zaradi vsakršnega (in ne le komunističnega) delovanja, ki je po mnenju oblasti povzročalo nasilje zoper državno oblast ali ogrožalo javni mir. Oblast je zakon najprej uporabljala v boju proti komunizmu. Pozneje med kraljevo diktaturo pa je z njim obračunavala tudi s politiki, ki so nasprotovali diktaturi.
На выборах 1922 г. рабочие партии, главным образом, коммунисты, получили почти треть голосов, Тогдашние правители боялись усиления левых, а то и революции, и вскоре, 29 декабря вышел декрет против коммунистической партии. Совет министров издал указ о запрете любой коммунистической пропаганды и деятельности. Запрет действовал в Королевстве Югославия до прекращения ее существования в результате оккупации. Законом о защите государства, принятым Скупщиной Югославии 2 августа 1921 г., смертная казнь вводилась за любую политическую деятельность, не только коммунистическую, так как, по мнению самих властей, она провоцирует людей на насильственные действия против власти и общественного согласия. Сначала правители применяли его в борьбе против коммунизма. Позднее, во времена королевской диктатуры, с его помощью власти сводили счеты с любыми политиками - противниками диктатуры.


Čeprav je inflacija v Weimarski republiki ena od bolj znanih, pa se ne more kosati s tisto, ki je nastopila na Madžarskem po drugi svetovni vojni. Med avgustom 1945 in julijem 1946 so cene rasle 19.000 % na mesec, oziroma 19 % na dan. Huda inflacija je zajela tudi Argentino v devetdesetih letih 20. stoletja. Leta 1977 je stal liter mleka 1 peso, štirinajst let pozneje pa si za isti izdelek moral odšteti 1 bilijon pesov. Cene so rasle 330 % na leto. Ob koncu 1990 je v dvanajstih mesecih inflacija narasla za 20.266 %. Inflacija je bila značilna tudi za Jugoslavijo po Titovi smrti. Leta 1979 je bila 50 odstotna, 1987 je narasla na 1950 %, po osamosvojitvi se je v Sloveniji zmanjševala in je leta 2003 znašala 5 %.
Хорошо известны темпы инфляции в Веймарской республике, но они не идут ни в какое сравнение с венгерской послевоенной: с августа 1945 по июль 1946 цены росли на 19.000% в месяц, то есть, на 19% в день. Страшную инфляцию пережила Аргентина в последние десятилетия XX века. Летом 1977 г. литр молока стоил 1 песо, через 14 лет он стоил уже миллиард песо. Цены росли на 330% в год. В конце 1990 г. за 12 месяцев она выросла на 22.266%. В Югославии, после смерти Тито, тоже росла инфляция: в 1979 - 50%, в 1987 выросла до 1950%. После обретения независимости, инфляция в Словении снижалась, и в 2003 г. составила всего 5%.


Ženske so si morale volilno pravico priboriti. Na Novi Zelandiji so uvedli enako volilno pravico že leta 1893. Avstralke so volilno pravico dobile leta 1902, Finke 1906, Norvežanke pa leta 1913. V Kanadi in Rusiji so ženske dobile volilno pravico leta 1917, v ZDA 1920, v Veliki Britaniji 1928. Leta 1945 so dobile ženske volilno pravico skoraj v vseh evropskih državah, razen v Švici, kjer so jo dobile šele leta 1971.
За право голосовать на выборах женщинам пришлось бороться. В Новой Зеландии им предоставлено равное с мужчинами право голоса в 1893 г., в Австрии - в 1902, в Финляндии в 1906, в Норвегии - с 1913, в Канаде и в России - с 1917, в США - с 1920, в Великобритании - с 1928 г. В 1945 г. женщины получили право голоса почти во всех странах Европы, кроме Швеции - там только в 1971 г.
См. предыдущий пост:
Назвать причины поражения Германии
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_23.html

Комментариев нет :