Оглавление блога

среда, 25 марта 2015 г.

Штрихуем дальше


См. также недавний пост:
Исторические штрихи
http://perevod99.blogspot.ru/2015/03/blog-post_24.htmlVEČ O
Дополнительный штрих


Ker je na podeželju primanjkovalo moške delovne sile, so v Veliki Britaniji za ženske ustanovili Žensko obdelovalno armado, ki se ji je pridružilo okoli 80.000 žensk. Mnogim so dali v obdelavo kos zemlje s kočo v oddaljenih predelih, pogosto v zelo osnovnih razmerah. Številne ženske so vsak dan odhajale na podeželje, kjer so kmetom pomagale pri obdelovanju zemlje, skrbi za živino in druge domače živali. Veliko žensk se je prijavilo v vojsko, do leta 1944 kar okoli 450.000. Niso se sicer bojevale, so pa pomagale vojakov na različne načine: delale so v vojaških pisarnah, prevažale vojaški tovor, opravljale delo mehanikov …
Когда на селе стала ощущаться нехватка мужских рабочих рук, в Великобритании создали Женскую сельскохозяйственную армию. В нее вступили 80 тыс. женщин. Многим выделили для возделывания далеко за городом земельные участки с дачным домиком, часто на неудобьях. Каждый день множество женщин отправлялись в села, где помогали крестьянам возделывать землю, ухаживать за скотиной и другими домашними животными. Многие служили в армии, до 1944 г. - примерно 450 тыс. В боях они не участвовали, но работали писарями, перевозили военные грузы, освоили ремесло автомеханика...


Britanska vlada je pričakovala, da bo Nemčija napadla Veliko Britanijo, zato je uvedla nekatere ukrepe, s katerimi naj bi zaščitila civiliste pred bombnimi in plinskimi napadi. Otroke so zaščitili tako, da so jih iz mest, ki so jih imeli za najverjetnejše točke napada, evakuirali na podeželje. Prvi val evakuacij so začeli 31. avgusta 1939, dan pred začetkom vojne. Starši so neradi privolili v evakuacijo otrok, vendar so rešitev sprejeli zaradi morebitne nevarnosti napadov. Obširne evakuacije so se začele 1. septembra 1939, ko so evakuirali vsakega tretjega otroka (skupaj 827.000 otrok). Veliko mestnih šol so zaprli in učitelji so spremljali otroke na podeželje. V novem okolju so bili otroci nastanjeni pri rejniških družinah. Nekateri so bili zadovoljni, drugi so imeli občutek, da so rejniškim družinam v breme. Vsi pa so imeli močno domotožje. Ker nemškega napada ni bilo, se je večina otrok vrnila na svoje mestne domove že ob božiču. Med bitko za Anglijo je bila izvedena druga evakuacija, vendar v manjšem obsegu kot leta 1939.
Британские власти ожидали нападения Германии и начали строить бомбо- и газоубежища для гражданского населения, вывезли детей из зон вероятного нападения в сельскую местность. Первая волна эвакуации началась 31 августа 1939 г., за день до начала войны. Родители неохотно соглашались на эвакуацию детей, даже понимая опасность вражеских атак. Массовая эвакуация началась 1 сентября 1939 г., тогда эвакуировали треть всех детей, 827 тыс. Много городских школ закрылись, учителя вместе с детьми выехали на село. На новом месте школьников разобрали по приемным семьям. Кто-то был рад, кто-то ощущал, себя обузой для такой семьи. Все очень тосковали по родному дому. Но немецких атак не было, и большинство детей вернулись в свои городские дома уже на Рождество. Во время битвы за Британию детей эвакуировали снова, но в меньшем количестве, чем в 1939 г.


Japonski admiral Isoroku Jamamoto je podprl japonski napad na ZDA. Vendar pa si ni delal iluzij o koncu vojne. Sam je ameriško gospodarsko moč dobro poznal, saj je pred vojno študiral na Harvardu in bil vojaški ataše v Washigtonu. Leta 1940 je predlagal, da naj se Japonska ne vpleta v vojno z ZDA in naj se ne bojuje z njo. Ko je vojna med ZDA in Japonsko izbruhnila, je napovedal njeno nadaljevanje takole: »V prvih šestih do dvanajstih mesecih vojne z ZDA in Veliko Britanijo, bom uspešen in zmagal bom bitko za bitko. Zatem pa nimam več nobenega upanja na uspeh
Адмирал Исороку Ямамото поддержал нападение Японии на США, хотя предвидел, чем оно закончится. Перед войной он учился в Гарварде, был военным атташе Японии в Вашингтоне и хорошо знал экономику США. В 1940 г. он был против вступления Японии в войну с США. Когда война все-таки началась, он прогнозировал ее ход так: "Первые 6-20 месяцев войны с США и Великобританией, я буду выходить победителем из всех сражений. В успехи после этого срока я совершенно не верю".


Eno najbolj kontroverznih dejanj druge svetovne vojne je bilo zavezniško bombardiranje nemških mest med letoma 1942 in 1945. Strategijo zavezniškega bombardiranja Nemčije je leta 1942 pripravil poveljnik bombniške divizije RAF Arthur Harris. Skupaj s Churchillom sta bila prepričana, da bo bombardiranje demoraliziralo Nemce ter uničilo nemško industrijo in železnice. V letu 1942 so bili bombni napadi usmerjeni predvsem na podmorniška pristanišča v severnem delu Francije (Brest, Lorient). Ko sta se januarja 1943 srečala Churchill in Roosevelt, sta soglašala, da je treba z bombardiranjem nadaljevati, saj je Stalin zahteval napad na Evropo, na kar pa zavezniške enote še niso bile pripravljene. Intenzivnost bombardiranja se je stopnjevala in bila usmerjena predvsem na Nemčijo, predvsem na njen zahodni del (na primer Porurje) in velika mesta (Dortmund, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München …). Zavezniški piloti so imeli v teh akcijah velike izgube, saj so bila njihova letala dobra tarča nemški obrambi. Enote britanske RAF so v letih 1943–1944 izgubile 10–15 % vseh letal in posadk. Izgube ameriške vojske so bile še večje.
Пожалуй, больше всего споров вызывает бомбардировка союзниками городов Германии с 1942 по 1945 г. Ее стратегию в 1942 году разработал командир дивизии бомбардировщиков Королевских военно-воздушных сил Артур Харрис. Он, как и Черчилль были убеждены, что бомбежки деморализуют немцев и уничтожат промышленность и железнодорожную сеть Германии. В 1942 г. бомбили, в основном, порты северной Франции (Брест, Лорьян). На встрече Черчилля и Рузвельта в 1943 году, было решено продолжать бомбардировки, якобы Сталин требовал высадки в Европе, но армии союзников еще не были к этому готовы. Интенсивность бомбежек нарастала. Бомбили, преимущественно, запад Германии (Рурскую область, и т.п.) и крупные города: Дортмунд, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Мюнхен... Пилоты союзников несли большие потери, их самолеты были прекрасными мишенями для сил ПВО Германии. Королевские ВВС Британии в 1943-1945 гг. потеряли 10-15% самолетов и экипажей. Потери ВВС США были еще значительней.

Кто знает словенский, видит, что переводческие трансформации здесь довольно серьезные. И по соотношению объемов это видно: русский - один из самых длинных языков, перевод почти всегда длиннее оригинала, а здесь - наоборот, хотя перевод полный, невыборочный, не резюме или аннотация.

Комментариев нет :