Оглавление блога

среда, 16 ноября 2011 г.

Краткий русско-турецкий военный разговорник

Еще один пост со "схлопнувшегося" портала pisàli.ru, (см. также пару предыдущих постов здесь).

Краткий русско-турецкий военный разговорник

Государственное Военное издательство
Наркомата обороны Союза ССР
Москва - 1940Общая часть

а) Начало допроса

Понимаете по-русски?

Rusça anlıyor musunuz?

Понимаю. Не понимаю

Anlıyorum. Anlamıyorum

Говорите по-русски?

Rusça konuşur musunuz?

Отвечайте!

Cevap verin!

Отвечайте только "да" или "нет".

Yalnız "evet" veya "hayır" diye cevap verin!

Говорите медленно.

Acelesizce konuşun!

Говорите правду!

Doğruyu söyleyin!

Если не знаете, скажете "не знаю".

Bilmiyorsanız "bilmiyorum" deyin.

Вы этого не можете не знать!

Bunu bilmemenize imkân yoktur!

Вы должны были слышать!

İşitmeli idiniz!

Вы должны были видеть!

Görmeli idiniz!

Вы говорите неправду!

Yalan söylüyorsunuz!

Вспомните точно!

İyice hatırınıza getirin!

Успокойтесь!

Sükûnet bulun! Sakin olun!

Скажите еще раз!

Bir defa daha söyleyin!

б) Место

Где?

Nerede?

В каком направлении?

Ne tarafa? Hangi istikamete?

В каком районе?

Hangi semtte?

С какого направления?

Ne taraftan? Hangi istikametten?

Из какого района?

Hangi semtten?

Назовите только город.

Yalnız şehrin adını söyleyin.

Назовите только селение.

Yalnız köyün adını söyleyin.

Назовите только страну света.

Dört cihetin neresinde?

Север?

Şimal mı?

Юг?

Cenup mu?

Восток?

Şark mı? Doğu mu?

Запад?

Garp mı? Bati mı?

Северо-запад?

Şimali garp mı?

Северо-восток?

Şimali şark mı?

Юго-запад?

Cenubu garp mı?

Юго-восток?

Cenubu şark mı?

Покажите на местности.

Yerini gösterin.

Покажите на карте.

Haritada gösterin.

Покажите еще раз.

Bir defa daha gösterin.

Покажите точно.

İyice gösterin.

Назовите только города (селения), через которые вы проходили.

Geçtiğiniz şehirlerin (köylerin) yalnız isimlerini söyleyin.

На каком расстоянии отсюда?

Buradan ne kadar uzaktır?

Сколько километров?

Kaç kilometre?

Сколько минут ходьбы?

Kaç dakikalık yol vardır?

Еще где?

Daha nerede?

Вправо?

Sağa mı? Sağ tarafta mı?

Влево?

Sola mı? Sol tarafta mı?

Прямо?

Doğru mu?

в) Время

Когда?

Ne zaman?

Сколько дней тому назад?

Kaç gün evvel?

Сколько часов тому назад?

Kaç saat evvel?

Сколько минут тому назад?

Kaç dakika evvel?

Через сколько дней?

Kaç gün sonra?

Через сколько часов?

Kaç saat sonra?

Через сколько минут?

Kaç dakika sonra?

Скажите только, какого числа.

Yalnız tarihi söyleyin.

Повторите!

Tekrar edin! Bir daha söyleyin!

В котором часу?

Saat kaçta?

На рассвете?

Şafak sökerken mi?

Утром?

Sabahleyin mi?

В полдень?

Öğle vakti mi?

После полудня?

Öğleden sonra mı?

На закате солнца?

Güneş batarken mi?

Вечером?

Akşam üstü mü?

Ночью?

Gece vakti mi?

Днем?

Gündüz mü?

Позавчера?

Evvelki gün mü?

Вчера?

Dün mü?

Сегодня?

Bugün mü?

Завтра?

Yarın mı?

Послезавтра?

Öbür gün mü?

г) Число

Сколько?

Kaç? Ne kadar?

Назовите только число.

Yalnız adedini söyleyin.

Напишите число.

Rakam yazın.

Покажите число на пальцах.

Adedini parmakla gösterin.

д) Номер части

Какая часть?

Ne kıtası?

Какая дивизия (бригада)?

Kaçıncı tümen (fırka)? Kaçıncı tuğay (liva)?

Какой полк?

Kaçıncı alay?

Какой батальон (дивизион)?

Kaçıncı tabur?

Какая рота (эскадрон, батарея)?

Kaçıncı bölük (batarya)?

Какой взвод?

Kaçıncı manga?

Какое отделение?

Ne müfrezesi?

Какой отряд?

Kumandanı (komutanı) kimdir?

Кто командир?

Yalnız numarasını söyleyin.

Назовите только его (ее) номер.

Numarasını yazın.

Напишите номер.

Numarasını yazın.

Покажите на пальцах.

Parmaklara gösterin.

е) Род войск

Какой род войск?

Ne sınıf asker?

Пехота?

Piyade mi?

Конница?

Süvari mi?

Артиллерия?

Topçu mu?

Авиация?

Hava kuvveti mi?

Танковые войска?

Tank kıtaları mıdır?

Обозные войска?

Nakliye kıtaları mıdır?

Бронеавтомобильные войска?

Zırhlı otomobil kıtaları mıdır?

Автотранспортные войска?

Otomobil (kamyon) nakliyatı kıtaları mıdır?

Самокатные части?

Bisikletçi kıtaları mıdır?

Химические части?

Gaz sınıfı mıdır? Kimyevî harp kuvvetleri mi?

Инженерные войска?

Fennî sınıf mıdır? İstihkâm kıtaları mı?

Войска связи?

Muhabere sınıfı mıdır?

Жандармские части?

Jandarma sınıfı mıdır?

Полиция?

Polis mi?

Повторите!

Tekrar edin!

Отвечайте только "да" или "нет".

Yalnız "evet" veya "hayır" diye cevap verin.

ж) Размер

Какого размера?

Büyüklüğü nedir?

Какой ширины?

Ne genişlikte?

Какой длины?

Ne uzunlukta?

Какой глубины?

Ne derinlikte?

Какой высоты?

Yüksekliği nedir?

Покажите, какой именно.

İyice gösterin ne gibi?

Сколько метров?

Kaç metre?

Назовите только число метров.

Yalnız kaç metre olduğunu söyleyin.

1. Захват пленного

Стой!

Dur!

Сдавайся!

Teslim ol!

Слезай с коня!

Atın aşağı in!

Брось оружие!

Silâhını yere at!

Руки вверх!

Eller yukarı!

Ложись!

Yere yat!

Не разговаривай!

Konuşma!

Не шуми!

Gürültü yapma!

Молчи!

Sus!

Если будешь шуметь, убью!

Gürültü yaparsan öldürürüm!

Отойди назад!

Biraz geri çekil!

Повернись кругом!

Yüz geri et!

Повернись в эту сторону!

Bu tarafa dön!

Налево! Направо! Прямо!

Sola! Sağa! Doğru!

Иди скорее!

Daha çabuk yürü!

Иди медленнее!

Yavaş yürü!

Иди впереди меня!

Önümden yürü!

Иди сзади меня!

Arkamdan gel!

Если побежишь, застрелю!

Koşarsan öldürürüm!

2. Установление личности допрашиваемого

Как ваша фамилия, имя?

Soyadınız, adınız nedir?

Какой дивизии?

Hangi tümene mensupsunuz?

Какой бригады?

Hangi tuğaya (livaya) mensupsunuz?

Какого полка?

Hangi alaya mensupsunuz?

Пехотинец?

Piyade eri misiniz?

Кавалерист?

Süvari misiniz?

Артиллерист?

Topçu musunuz?

Авиационной части?

Tayyare kıtalarından mısınız?

Танковой части?

Tank kıtalarından mısınız?

Химической части?

Kimyevî harp kıtalarından mısınız?

Бронеавтомобильной части?

Zırhlı otomobil kıtalarından mısınız?

Автотранспортной части?

Kamyon kıtalarından mısınız?

Обозной части?

Ağırlıktan mısınız?

Инженерной части?

İstihkâm kıtalarından mısınız?

Части связи?

Muhabere kıtalarından mısınız?

Жандармской части?

Jandarmadan mısınız?

Охранной части?

Muhafız kıtalarından mısınız?

Полицейской части?

Polisten misiniz?

Железнодорожной части?

Demiryolu kıtalarından mısınız?

Вы офицер? Вы солдат?

Subay mısınız? Asker misiniz?

Какого батальона (дивизиона)?

Hangi taburdansınız?

Какой вы роты (эскадрона, батареи)?

Hangi bölüğe mensupsunuz?

Какого взвода?

Hangi takımdansınız?

Звание?

Rütbeniz nedir?

Солдат 2-го разряда (новичок)?

Acemi misiniz?

Солдат 1-го разряда?

Er misiniz?

Ефрейтор?

Onbaşı mısınız?

Младший унтер-офицер?

Erbaş mısınız?

Старший унтер-офицер?

Üs çavuş musunuz?

Фельдфебель?

Başgedikli misiniz?

Прапорщик?

Yarsubay mısınız

Подпоручик?

Asteğmen misiniz?

Поручик?

Teğmen misiniz?

Капитан?

Yüzbaşı mısınız?

Майор?

Binbaşı mısınız?

Подполковник?

Yarbay mısınız?

Полковник?

Albay mısınız?

Генерал-майор?

Tuğgeneral mısınız?

Генерал-лейтенант?

Tümgeneral mısınız?

Корпусной генерал?

Korgeneral mısınız?

Генерал армии?

Orgeneral mısınız?

Ваша должность?

Memuriyetiniz nedir?

Командир отделения?

Onbaşılık mı?

Командир взвода?

Çavuşluk mu?

Командир роты (эскадрона, батареи)?

Bölük komutanı mı?

Командир батальона (дивизиона)?

Tabur komutanı mı?

Командир полка?

Alay komutanı mı?

Командир бригады?

Tuğay (liva) komutanı mı?

Командир дивизии?

Tümen komutanı mı?

Нестроевой службы?

Geri kıtalarından mısınız?

Службы штаба?

Karargâhta mı iş görüyordunuz?

Доктор?

Doktor mu?

Фельдшер?

Sıhhiye memuru mu?

Какую задачу вы выполняли?

Yaptığınız vazife ne idi?

Вы находились в дозоре?

Devriyede mi idiniz?

Вы находились в карауле?

Karakola mi idiniz?

Вы явились к нам добровольно?

Bize kendi rızanızla mi geldiniz?

Что вас побудило перейти к нам?

Bize geçmenizin sebebi nedir?

Вы хотите сражаться на нашей стороне?

Bizim tarafımızda harbetmek istiyor musunuz?

Вы хотите служить в нашей армии?

Bizim ordumuzda hizmet etmek istiyor musunuz?

Вы не хотите сражаться против нас?

Bize karşı harbetmek istemiyor musunuz?

Вы вообще не хотите воевать?

Hiç harbetmek istemiyor musunuz?

С вами плохо обращались на службе?

Siz memuriyette iken size fena mı muamele ediyorlardı?

Не перешли ли вы, опасаясь наказания за что-нибудь?

Bir cezadan mı korktunuz da bizim tarafımıza geçtiniz?

Вы убили кого-нибудь из ваших начальников?

Amirlerinizden birini mi öldürdünüz?

Кого убили? Кто он по должности?

Kimi öldürdünüz? Memuriyeti ne idi?

Как его фамилия?

Soyadı nedir?

Его звание?

Rütbesi nedir?

Вы член политической партии?

Siyasî bir fırkaya (partiye) dahil misiniz?

Скажите название этой партии?

Bu partinin ismi nedir?

Вы коммунист?

Komünist misiniz?

Когда вы оставили вашу часть?

Kıtanızdan ne vakit ayrıldınız?

Где вы перешли фронт?

Cephenin hattını nerede geçtiniz?

3. Состав части

Кто командир полка?

Alayın komutanı kimdir?

Кто командир дивизии?

Tümenin komutanı kimdir?

Сколько человек в отделении?

Bir manga kaç kişiden ibarettir?

Сколько человек во взводе?

Bir takım kaç kişiden ibarettir?

Сколько человек в роте (эскадроне, батарее)?

Bir bölük kaç kişiden ibarettir?

Сколько отделений во взводе?

Bir takım kaç mangadan ibarettir?

Сколько взводов в роте (эскадроне, батарее)?

Bir bölük kaç takımdan ibarettir?

Сколько рот в батальоне?

Bir taburda kaç bölük vardır?

Сколько эскадронов в полку?

Bir süvari alayında kaç bölük vardır?

Сколько батарей в дивизионе?

Topçu taburunda kaç batarya vardır?

Сколько батальонов (дивизионов) в полку?

Bir alayda kaç tabur vardır?

Есть ли пулеметное подразделение?

Makineli tüfek kolu var mıdır?

Какое?

Ne gibi?

Есть ли артиллерия?

Topçu var mıdır?

Есть ли противотанковая артиллерия?

Tank defi topçusu var mıdır?

Есть ли зенитная артиллерия?

Hava defi topları var mıdır?

Есть ли кавалерия?

Süvari var mıdır?

Есть ли танковые части?

Tank kıtaları var mıdır?

Есть ли бронеавтотанковые части?

Zırhlı otomobil kıtaları var mıdır?

Есть ли химическая команда?

Kimya kolu var mıdır?

Есть ли автотранспортные части?

Otomobil (kamyon) nakliyat kolları var mıdır?

Сколько?

Kaç tane?

Отделение?

Bir manga mı?

Взвод?

Bir takım mı?

Рота?

Bir bölük mü?

Эскадрон?

Bir süvari bölüğü mü?

Батарея?

Bir batarya mı? Topçu bölüğü mü?

Батальон?

Bir tabur mu?

Кавалерийский отряд?

Bir süvari müfrezesi mi?

Артиллерийский дивизион?

Bir topçu taburu mu?

Сколько батальонов (дивизионов)?

Kaç tane tabur?

Полк?

Bir alay mı?

Сколько полков?

Kaç tane alay?

4. Вооружение

Сколько у вас винтовок?

Kaç tane tüfek vardır?

Автоматических винтовок?

Kaç tane otomatik tüfek vardır?

Станковых пулеметов?

Kaç tane ağır makinalı tüfek vardır?

Ручных пулеметов?

Kaç tane hafif makinalı tüfek vardır?

Пехотных пушек?

Kaç tane piyade topu vardır?

Минометов?

Kaç tane siper havanı vardır?

Легких пушек?

Kaç tane hafif top vardır?

Тяжелых пушек?

Kaç tane ağır top vardır?

Гаубиц?

Kaç tane obüs (topu) vardır?

Всего орудий?

Hepsi kaç tane top vardır?

Зенитных пушек?

Kaç tane tayyare defi topu vardır?

Зенитных пулеметов?

Kaç tane tayyare defi makinalı tüfeği vardır?

Танков?

Kaç tane tank vardır?

Бронеавтомобилей?

Kaç tane zırhlı otomobil vardır?

Мотоциклов?

Kaç tane motosiklet vardır?

Грузовых автомобилей?

Kaç tane kamyon vardır?

Где патронный пункт?

Cepane dağıtma yeri nerededir?

Какой полк (батальон, рота) расположен правее вашего?

Hangi alay (tabur, bölük) sizinkinin sağ tarafındadır?

Какой полк (батальон, рота) расположен левее вашего?

Hangi alay (tabur, bölük) sizinkinin sol tarafındadır?

Какой полк (батальон, рота) заступил на позицию?

Alay (tabur, bölük) ne zaman mevziini aldı? Ne vakit mevziine yerleşti?

5. Позиции

Как устроена позиция?

Mevzi nerede tertip edilmiştir?

Где пулеметные блиндажи?

Makinalı tüfek bilindajları (kazematları) nerededir?

Есть ли бетонные блиндажи?

Beton blindajlar var mıdır?

Есть ли проволочные заграждения?

Tel örgüleri var mıdır?

Сколько рядов проволоки?

Kaç sıra tel örgüsü var? Tel örgüsü kaç sıradır?

Проволока под напряжением?

Tel elektriklenmiş midir?

Где проходы через проволочные заграждения?

Tel örgüleri arasındaki geçidiler nerededir?

Есть ли вторая полоса укреплений? На каком расстоянии от первой?

İkinci istihkâm sahası var mıdır? Birincisinden kaç metre mesafededir?

Где посты наблюдателей?

Tarassud (gözetleme) postaları nerededir?

Где гнезда снайперов?

Keskin nişancı yuvaları nerededir?

Где артиллерийский наблюдатель?

Topçu gözetleyicisi nerededir?

Есть ли ручные гранаты?

El bombaları var mıdır?

Есть ли химические минометы?

Gaz mermisi atan siper havanları var mıdır?

Есть ли огнеметы?

Alev makinaları var mıdır?

Есть ли прожекторы?

Işıldaklar (projektörler) var mı?

Есть ли химические снаряды?

Gaz mermileri var mıdır?

6. Наступление и расположение войск в обороне

Где ваш полк?

Alayınız nerededir?

Где ваш батальон?

Taburunuz nerededir?

Где ваша рота?

Bölüğünüz nerededir?

Где левый фланг?

Sol cenah (yan) nerededir?

Где находятся зенитные пушки?

Tayyare defi topları nerede bulunuyor?

Где находятся зенитные пулеметы?

Tayyare defi makinalı tüfekleri nerede bulunuyor?

Сколько зенитных пушек (зенитных пулеметов) в районе А?

"A" civarında kaç tane tayyare defi topu (tayyare defi makinalı tüfeği) vardır?

Сколько зенитных пушек (зенитных пулеметов) в колонне?

Bir kolda (bir kafilede) kaç tane tayyare defi topu (tayyare defi makinalı tüfeği) vardır?

В голове колонны?

Kolun başında mıdır?

В хвосте колонны?

Kolun gerisinde midir?

В середине колонны?

Kolun ortasında mıdır?

Что прикрывают зенитные пушки (зенитные пулеметы)?

Tayyare defi topları (tayyare defi mitralyozları) neyi koruyorlar?

Резервы?

İhtiyat kıtaları mı? Yedekleri mi?

Артиллерию?

Topları mı?

Колонну главных сил?

Ana kuvvetlerin kolunu mu?

Штаб?

Karargâhı mı? Kurmayı mı?

Район посадки в вагоны (в автомобили)?

Vagonlara (kamyonlara) bindirme sahasını mı?

Где район выгрузки из вагонов (из автомобилей)?

Vagonlardan (kamyonlardan) indirme mıntakası neresidir?

Склады?

Depoları mı?

Аэродромы?

Tayyare meydanlarını mı? Uçak alanlarını mı?

Есть ли прикрытие истребительной авиацией?

Avcı tayyareler tarafından himaye ediliyor mu?

С каких аэродромов прикрывает авиация?

Tayyareler, hangi meydanlardan koruma işini görüyorlar?

Где находятся противотанковые пушки (крупнокалиберные пулеметы)?

Tank defi topları (büyük çaplı mitralyozlar) nerede bulunuyor?

Сколько противотанковых пушек (крупнокалиберных пулеметов) в районе А?

"A" mıntakasında kaç tane tank defi topları (büyük çaplı makinalı tüfek) vardır?

Сколько противотанковых пушек (крупнокалиберных пулеметов) в колонне?

Bir kolda kaç tane tank defi topları (büyük çaplı makinalı tüfek) vardır?

С каких направлений ожидается атака наших танков?

Bizim tanklarımızın hücumu hangi taraftan bekleniliyor?

Есть ли противотанковые мины?

Tank defi lâğımları var mıdır?

Где заложены?

Nereye konulmuştur?

Как устроены другие противотанковые препятствия?

Başka tank maniaları nerede yapılmıştır?

Есть ли участки, зараженные ОВ?

Zehirleyici maddeleri havi sahalar var mıdır?

Есть ли переносные противопехотные препятствия?

Piyadeyi defetmek için nakli mümkün manialar var mıdır?

Где правый фланг?

Sağ cenah (yan) nerededir?

Где штаб дивизии (полка, батальона)?

Tümenin (alayın, taburun) kurmayı nerededir?

Где расположена артиллерия?

Topların yerleştirildiği yer nerededir?

Где взвод?

Takım nerededir?

Где командир?

Komutan nerededir?

Где позиция батареи?

Bataryanın mevzii nerededir?

Покажите позиции всех батарей.

Bütün bataryaların mevzilerini gösterin.

Где наблюдательный пункт?

Gözetleme (tarassud) noktası nerededir?

Где резервы?

İhtiyatlar nerededir?

Сколько войск в резерве?

İhtiyatta kaç asker vardır?

Есть ли танки?

Tanklar var mıdır?

Есть ли бронеавтомобили?

Zırhlı otomobiller var mıdır?

Где находится?

Nerede bulunuyor?

В каком селении расположены обозы?

Ağırlık (araba kolu) hangi köydedir?

Где позиции стрелковых отделений?

Avcı mangalarının mevzileri nerededir?

Где станковые пулеметы?

Ağır makinalı tüfekler nerede bulunuyor?

Когда были начаты работы на позиции?

Mevzi inşaatına ne vakit başlanılmıştır?

7. ПВО, ПТО и инженерно-химические заграждения

Есть ли фугасы (мины)?

Lağımlar var mıdır?

Есть ли воронки (ямы)?

Mermi çukurları var mıdır?

Есть ли другие препятствия?

Başka manialar var mıdır?

Покажите, какие именно.

Ne gibi, gösterin.

Где расположены?

Nerede bulunuyor?

8. Связь

Где телефонная (телеграфная) линия?

Telefon (telgraf) hattı nerede bulunuyor?

Есть ли радиотелефон (радиотелеграф)?

Telsiz telefon (telsiz telgraf) var mıdır?

Где телефонная станция?

Telefon merkezi nerededir?

Где телеграфная станция?

Telgraf merkezi nerededir?

Где радиостанция?

Radyo merkezi (istasyonu) nerede?

На какой волне (сколько метров) она работает?

İşlediği dalganın uzunluğu ne kadardır (kaç metredir)?

Есть ли военные собаки?

Askerî köpekler var mıdır?

Есть ли почтовые голуби?

Muhabere güvercinleri var mıdır?

Есть ли светосигнальная часть?

Işık işaret kıtası var mıdır?

Где силовые станции?

Kuvvet merkezleri nerededir?

9. Авиация

Где расположен аэродром?

Tayyare meydanı (uçak alanı) nerededir?

Где находится посадочная площадка?

İniş meydanı nerededir?

Где стоит авиаотряд?

Tayyare müfrezesi nerededir?

Сколько самолетов?

Kaç tane tayyare vardır?

Какие самолеты?

Tayyarelerin nevileri nedir?

Разведчики. Легкие бомбардировщики.

Keşif tayyareleri. Hafif bombardıman tayyareleri.

Истребители.

Avcı tayyareleri.

Какие есть бомбы? Вес бомб?

Ne çeşit bombalar vardır? Bombalar kaç kilogramlıktır?

Где склады горючего?

Mahrukat depoları nerede?

Где склады бомб?

Bomba depoları nerede?

Химические бомбы есть?

Gaz bombaları var mıdır?

10. Намерения командования

Что собираются делать войска?

Kıtaat ne yapmak istiyorlar?

Готовятся к наступлению?

Taarruza hazırlanıyorlar mı?

Собираются отступать?

Ricate hazırlanıyorlar mı?

Обороняться?

Müdafaaya hazırlanıyorlar mı?

Вернуться обратно?

Dönmek için hazırlık yapıyorlar mı?

Готовятся ли продолжать движение?

Harekete devama hazırlanıyorlar mı?

На каком участке намечается главный удар?

Asıl taarruz hangi noktaya kestirilmiştir?

Собираются ли обойти фланг?

Yan çevirmesine hazırlanıyorlar mı?

Не перебрасываются ли войска на другое направление?

Asker başka bir cihete sevk edilmiyor mu?

Ожидаются ли подкрепления?

Takviye bekleniliyor mu?

Готовятся ли к газовой атаке?

Gaz hücumu yapmak için hazırlık yapıyorlar mı?

К танковой атаке?

Tank hücumu yapmak için hazırlık yapıyorlar mı?

Где ждут нашей атаки?

Hücumumuzu hangi noktada bekliyorlar?

На каком участке (рубеже)?

Cephenin hangi parçasında (hattında)?

Готовятся ли делать дымовую завесу?

Sis perdesi yapmaya hazırlanıyorlar mı?

11. Походное движение войск

Откуда идут войска?

Kıtalar nereden geliyor?

Сколькими колоннами идет дивизия?

Bir tümen kaç kol olarak yürüyor?

По какой дороге идет соседняя колонна?

Öbür kol hangi yoldan gidiyor (geliyor)?

Выслан ли авангард (боковой авангард)?

Öncü (yan öncüsü) yollandı mı?

Выслан ли арьергард?

Artçı yollandı mı?

На каком расстоянии авангард (арьергард, боковой авангард) от главных сил?

Öncü (artçı, yan öncüsü) ile büyük kısım arasındaki mesafe nedir?

Куда идут войска?

Askerler nereye gidiyor?

Где назначен ночлег (большой привал)?

Gece nerede geçirilecek? Büyük mola nerede verilecek?

Что сейчас делают войска?

Şimdi askerler ne yapıyorlar?

Двигаются?

Yürüyorlar mı?

Расположились на ночлег?

Gece yatısına mı hazırlanıyorlar?

Расположились на большой привал?

Uzun molayı mı vermek için yerleştiler?

Двигаются ли войска по дороге из А в Б?

Askerler "A" - dan "B" - ye doğru mu ilerliyor?

Когда проходили Б?

"B" - den ne vakit geçtiler?

Когда были в Г?

"G" - de ne vakit bulundular?

Где авангард?

Öncü nerede?

Где арьергард?

Artçı nerede?

Где боковой авангард?

Yan öncüsü nerede?

Где колонна главных сил?

Büyük kısmın kolu nerededir?

Куда послана разведка?

Keşif kolu nereye gönderildi?

Сколько километров проходит в день (в час)?

Bir günde (bir saatte) kaç kilometre yapar?

Есть ли отставшие в походе?

Geri kalanlar var mı?

Где находится начальник колонны (командир полка, командир дивизии)?

Kolun komutanı (alayın komutanı, tümenin komutanı) nerededir?

12. Расположение войск на месте

Где стоят главные силы отряда (дивизии)?

Kolun (tümenin) büyük kısmı nerede bulunuyor?

Где расположен авангард?

Öncü nereye yerleşti?

По какой линии выставлено сторожевое охранение?

Muharebe karakolu hattı nerededir?

Где стоит сторожевой пост?

Emniyet postası nerededir?

Где стоит полевой караул?

Küçük karakol nerede?

Где находится резерв охранения?

Emniyet ihtiyatı nerededir?

Где находится сторожевая рота?

Emniyet (karakol) bölüğü nerede?

Где находится штаб (командир)?

Karargâh (komutan) nerede?

Где расположены обозы?

Ağırlık (araba kolu) nerede?

Где вырыты окопы?

Siperler nerede kazılmıştır?

Кем они заняты?

İçlerine yerleşenler kim?

Ожидаются ли нападения ночью?

Gece baskınları bekleniyor mu?

Откуда подвозят продовольствие?

Yiyecek (erzak) nereden getirilir?

Куда идут телефонные провода?

Telefon hatları nereye gidiyor?

Как часто высылаются патрули?

Gözcüler (devriyeler) sık sık mı yollandır?

Когда войска пришли на место?

Askerler ne zaman yerlerine vardılar?

Когда назначено выступление с ночлега?

Gece konağından ne vakit hareket edilecek?

Откуда пришли?

Nereden geldiler?

13. Перевозка войск

Откуда войска перевозятся?

Asker sevkiyatı nereden yapılıyor?

Куда войска направляются?

Asker nereye sevk ediliyor (gidiyor)?

Сколько военных эшелонов отправлено?

Kaç tane askerî tren yollanmıştır?

Сколько вагонов в поезде?

Bir trende kaç tane vagon vardır?

Сколько грузовиков занято перевозкой?

Nakliyat için kaç tane kamyon kullanılıyor?

Где производится посадка на автомобили?

Kamyonlara nerede bindiriliyor?

Где назначена выгрузка с автомобилей?

Kamyonlardan nerede indiriliyor (indirilecek)?

Какая часть перевозится на автомобилях?

Kamyonlarla nakledilen kıta ne kıtasıdır?

В каких портах производится посадка на корабли?

Gemilere bindirme işi hangi limanlarda vaki oluyor?

Сколько дней продолжается плавание?

Deniz seyahati kaç gün devam eder?

Где высаживают на берег?

Tahliye (sahile indirme işi) nerede vaki oluyor?

14. Допрос местного жителя

Кто вы такой?

Siz kimsiniz?

Какой национальности?

Hangi millettensiniz?

Вы турок?

Türk müsünüz?

Вы армянин?

Ermeni misiniz?

Вы грек?

Rum musunuz?

Вы курд?

Kürd müsünüz?

Вы лаз?

Laz mısınız?

Вы болгарин?

Bulgar mısınız?

Вы еврей?

Musevi misiniz?

Профессия?

Ne iş yapıyorsunuz?

Вы рабочий?

Amele misiniz?

Вы крестьянин?

Köylü müsünüz?

Вы ремесленник?

Zenaatkâr mısınız?

Вы торговец?

Tüccar mısınız? Esnaf mısınız?

Откуда вы пришли?

Nereden geldiniz?

Куда идете?

Nereye gidiyorsunuz?

Где постоянно проживаете?

Daimî olarak nerede oturuyorsunuz?

Когда вы пришли сюда?

Buraya ne zaman geldiniz?

Видели ли войска по дороге?

Yolda asker gördünüz mü?

Видели войска в деревне?

Köyünüzde asker gördünüz mü?

Что делали войска?

Asker ne yapıyorlardı?

Двигались?

Yürüyorlar mı idi?

Стояли на месте?

Duruyorlar mı idi?

Расположились для отдыха?

Mola vermek için mi yerleştiler?

Расположились для боя?

Muharebe için mi mevzi aldılar?

Куда они направлялись?

Nereye gidiyorlardı?

Есть ли войска А?

"A" - da asker var mıdır?

Когда они пришли?

Ne zaman geldiler?

Откуда они пришли?

Nereden geldiler?

Выставлены ли военные посты?

Askerî postalar (noktalar) konulmuş mudur?

Где в селении выставлены военные посты?

Askerî postalar (noktalar, karakollar) köyün neresine konulmuştur?

Какие знаки на мундирах у солдат? Нарисуйте.

Askerlerin kaputlarında ne gibi işaretler var? Resmini yapın.

Где строят укрепления?

İstihkâmlar nerede yapılıyor?

Как обращаются с местными жителями?

Yerli ahaliye nasıl muamele ediyorlar?

Хорошо?

İyi mi?

Плохо?

Fena mı?

Отбирают ли продовольствие (фураж, скот, лошадей)?

Yiyeceği (at yemini, hayvanları, atları) zorla alıyorlar mı?

Расплачиваются ли за отобранное?

Aldıklarının parasını veriyorlar mi?

Притесняют?

Zulüm yapıyorlar mı?

Грабят?

Yağma ediyorlar mı?

Не притесняют?

Zulüm yapmıyorlar mı?

Не грабят?

Yağma etmiyorlar mı?

Убивают ли жителей?

Ahaliyi öldürüyorlar mı?

Сколько жителей убили?

Ahaliden kaç kişi öldürdüler?

Как давно стоят войска в деревне?

Askerler köye geleli ne kadar oluyor?

Сколько пулеметов в деревне?

Köyde kaç tane makinalı tüfek vardır?

Сколько пушек в деревне?

Köyde kaç tane top vardır?

Есть ли войска в других селениях (районах)?

Başka köylerde (havalide) asker var mıdır?

Назовите селения (районы), где есть войска.

Asker bulunduğu köylerin (nahiyelerin) isimlerini söyleyin.

Когда войска ушли из селения?

Askerler köyden ne zaman ayrıldılar?

Какое настроение у солдат?

Askerlerin ruhu nasıldır?

Исправно ли получают продовольствие?

Erzaklarını muntazam mı alıyorlar?

Голодают?

Açlık çekiyorlar mı?

Не голодают?

Açlık çekmiyorlar mı?

Как начальники обращаются с солдатами?

Komutanlar askerlere nasıl muamele ediyorlar?

Расстреливают ли своих солдат?

Kendi askerlerini kuşuna diziyorlar mı?

Боятся ли солдаты противника?

Askerler düşmandan korkarlar mı?

Говорят ли солдаты, что надо кончать войну?

Askerler, harbi bitirmek lâzım geldiğini söylüyorlar mı?

Как говорят об СССР?

Sovyetler hakkında ne söylüyorlar?

Как жители относятся к солдатам?

Ahali askerlere nasıl muamele ediyor?

Что слышали о предстоящих действиях противника?

Düşmanın gelecek hareketi hakkında neler işittiniz?

15. Дорога

Куда ведет эта дорога?

Bu yol nereye gider (çıkar)?

Где дорога в селение А?

"A" köyüne giden yol nerede?

Где дорога в город Б?

"B" şehrine giden yol nerede?

Надо идти прямо?

Doğru mu yürümek lâzımdır?

По правой дороге?

Sağ yoldan mı?

По левой дороге?

Sol yoldan mı?

Где надо свернуть на селение Б?

"B" köyüne varmak için nerede sapmak lâzımdır?

Далеко ли до поворота?

Dönemeç yeri (yolun dönümü) uzak mı?

Где выход из селения на дорогу в Г?

Köyden "G" yoluna nerede çıkılır?

Есть ли другая дорога в селение Д?

"D" köyüne çıkacak başka yol var mıdır?

Дорога хорошая?

Yol iyi midir?

Можно ли проехать на телеге?

Araba ile geçilir mi?

Можно ли проехать на автомобиле (грузовике)?

Otomobil (kamyon) ile geçilir mi?

Дорога мощеная?

Yol döşeli midir?

Где мостовая кончается?

Döşeli yolun sonu nerededir?

А если пойдет дождь, проехать можно?

Yağmur yağarsa yol geçilebilir mi?

Пройдет ли в этом месте артиллерия?

Toplar buradan geçebilir mi?

Есть ли на пути река?

Yolda nehre (çaya, ırmağa, dereye) tesadüf olunur mu?

Мост есть?

Köprü var mıdır?

Брод есть?

Derenin ayakla geçilir yeri var mıdır?

Может ли пройти артиллерия?

Toplar geçebilir mi

Идет ли дорога через лес (болото, песок)?

Yolda ormana (bataklığa, kumluğa) rastlanıyor mu?

Есть ли по дороге жилье?

Yolda evler (meskenler, köyler) var mı?

Сколько часов ходьбы до деревни А?

"A" köyüne kadar kaç saatlik yol var?

Откуда идет эта дорога?

Bu yol nereden geliyor?

16. Селение, местные средства

Как называется эта деревня?

Bu köyün adı nedir?

Сколько домов в деревне?

Bu köyde kaç tane ev vardır?

Сколько колодцев?

Kaç tane kuyu vardır?

Скот (лошади) есть?

Ehlî hayvanlar (atlar, beygirler) var mıdır?

Сколько коров (овец)?

Kaç tane sığır (koyun) vardır?

Сено (овес) есть?

Kuruot (yulaf) var mıdır?

На сколько лошадей хватит?

Kaç tane ata yeter?

Сколько здесь жителей?

Ne kadar nüfus vardır?

Где живет староста?

Muhtar nerede oturuyor?

Позовите старосту!

Muhtarı buraya çağırın!

Освободите эти дома для войск!

Bu evleri asker için boşaltın!

Можно ли достать хлеб (мясо)?

Ekmek (et) bulmak mümkün müdür?

На сколько человек?

Kaç kişilik? Kaç kişi için?

Собрать и доставить сюда коров (овец)!

Sığırları (koyunları) toplayıp buraya getirmeli!

Доставьте сюда 2 тонны овса (10 тонн сена)!

İki ton yulaf (on ton kuruot) buraya getirin!

Доставьте сюда 1 тонну пшеничной муки!

Buraya bir ton buğday unu getirin!

Собрать и доставить сюда на.... лошадей!

Toplayıp buraya getirmeli ki .... ata kifayet etsin!

Собрать и доставить сюда на.... людей!

Toplayıp buraya getirmeli ki .... kişiye kifayet etsin!

Не бойтесь красноармейцев!

Kızıl askerlerden korkmayın!

За все взятое у жителей войска Красной Армии заплатят.

Kızıl Ordu ahaliden aldığı her şeyin parasını verir.

Никто не должен выходить из селения!

Köyden hiç kimse çıkmamalıdır!

Есть ли в деревне люди, пришедшие недавно?

Köyde yeni gelen kimseler var mı?

Нет ли в деревне спрятавшихся солдат?

Köyde saklanan askerler var mı?

Кто?

Kim?

Где он?

Nerededir?

Кто еще?

Daha kim?

Сколько телег у жителей?

Ahalide kaç tane araba vardır?

Кто согласен продать лошадь (телегу)?

Bir atı (bir arabayı) satmak isteyen var mı?

Соберите .... телег для перевозки войск.

Askerî nakliyat için .... araba toplayınız.

Собрать жителей для ремонта дороги.

Yolu tamir için ahaliyi toplamak lâzım.

В какие домах есть больные?

Hangi evlerde hastalar var?

Есть ли среди жителей русские?

Ahali arasında Ruslar var mıdır?

Кто из жителей говорит по-русски?

Ahali arasında Rusça konuşan kim?

У кого есть скот (хлеб, телеги)?

Hayvanlar (ekmek: arabalar) kimde var?

Согласны ли вы продать?

Satmaya razı mısınız?

17. Проводники

Приведите проводника!

Kılavuzu getirseniz. Bir kılavuz getirin!

Знаете дорогу на А?

"A" yolunu biliyor musunuz?

Знаете ли здешнюю местность?

Buraları iyi mi biliyorsunuz?

Проведите нас ближайшей дорогой!

Bizi en kestirme yoldan götürün!

Проведите нас так, чтобы никто не заметил!

Bizi kimseye sezdirmeden götürün!

Мы вам заплатим.

Size para veririz.

Идите быстрей!

Daha çabuk yürüyün!

Идите медленней!

Daha yavaş yürüyün!

Далеко ли до деревни Б?

"B" köyü uzak mı?

Возвращайтесь в свою деревню.

Köyünüze dönün.

18. Река, переправы

Как называется эта река?

Bu çayın (ırmağın, derenin) adı nedir?

Есть ли брод?

Geçidi var mı?

Где брод?

Geçit nerededir?

Можно ли перейти пешком (верхом)?

Ayakla (atla) geçilebilir mi?

Можно ли переехать на телеге?

Araba ile geçilebilir mi?

Быстрое ли течение?

Akıntısı hızlı mıdır?

Топкое ли дно?

Dibi batak mıdır?

Берега болотистые?

Kıyıları bataklık mıdır?

Песчаные?

Kıyıları kumluk mudur?

Перейдет ли артиллерия?

Toplar geçer mi acaba?

Берега твердые (вязкие)?

Sahilin zemini sert mi (batak mı)?

Берега крутые (пологие)?

Kıyıları sarp mı (hafif meyilli mi)?

Можно ли съехать с берега в реку у брода на телеге?

Geçidin yanında kıyıdan suya araba ile inilir mi?

Мели есть?

Sığ yerler var mı?

Где мост?

Köprü nerede?

Мост деревянный?

Köprü tahtadan mı?

Мост каменный?

Köprü kârgır mi?

Мост прочный?

Köprü sağlam mı?

Мост охраняется?

Köprü muhafaza ediliyor mu, edilmiyor mu?

Можно ли подойти к мосту незаметнее?

Köprüye kimseye sezdirmeden yallaşmak kabil mi?

Паром есть?

Şahtur var (şat, sal) var mıdır?

Сколько человек берет паром?

Şahtur (şat, sal) kaç kişi alır?

Можно ли перевезти артиллерию?

Toplar nakledilebilir mi?

Лодки есть?

Kayıklar (sandallar) var mı?

Сколько человек вмещает лодка?

Bir kayık (sandal) kaç kişi alır?

Где можно найти материал для постройки моста?

Köprü yapmak için malzeme nerede bulunabilir?

Мост цел или взорван неприятелем?

Köprü sağlam mı yoksa düşman tarafından berhava edilmiştir?

19. Болото, озеро, колодец

Болота есть?

Bataklıklar var mı?

Топкие?

Zemini çok mu yumuşak?

Пройдут ли телеги (пушки)?

Arabalar (toplar) geçebilir mi acaba?

Пройдут ли люди (лошади)?

İnsanlar (atlar) geçebilir mi?

Есть ли дорога в обход болота (озера)?

Bataklığın (gölün) etrafını dolaşmak için yol var mı?

Вы знаете дорогу?

Yolu biliyor musunuz?

Озеро есть?

Göl var mı?

Глубокое?

Derin mi?

Какой глубины колодец?

Kuyunun derinliği ne kadardır?

Можно ли пить воду?

Suyu içilir mi?

Много ли воды?

Suyu çok mu?

Через какое время наполнится водой вычерпанный колодец?

Suyu alınmış kuyu tekrar çabuk mı doluyor?

Ведро есть?

Kova var mıdır?

Принесите!

Getirin!

Веревка есть?

İp var mı?

Колодец не отравлен?

Kuyu zehirlenmiş olmasın?

Где можно пройти через болото?

Bataklığın neresinden geçilebilir?

Принесите горючее!

Yakacak getirin!

Сколько стоит всё привезенное?

Getirdiğinizin hepsine kaç para verilecek?

Какая цена?

Fiyatı nedir?

Если спрячете, мы сами будем искать!

Saklarsanız bir araştırma yaparız.

20. Лес, горы

Есть ли лес?

Orman var mıdır?

Лес большой?

Orman büyük müdür?

Лес густой?

Sık mıdır?

Дороги есть?

Yollar var mıdır?

Тропинки есть?

Patikalar var mı?

Просеки (дороги) есть?

Ormanda açık mahaller (yollar) var mıdır?

Жилье есть?

Ormanda evler (meskenler) var mı?

Можно ли пройти через лес (через горы) в А?

Ormanın içinden (dağları aşarak) "A" - ya geçilebilir mi?

Можно ли пройти через лес (через горы) из А в Б?

Ormanın içinden (dağları aşarak) "A" - dan "B" - ye kadar geçilebilir mi?

Знаете ли вы дорогу?

Yolu biliyor musunuz?

Кто может провести?

Yolu göstererek kim götürebilir?

Горы есть?

Dağlar var mı?

Утесы есть?

Kayalıklar var mı?

Есть ли нагромождения больших камней?

Büyük taş yığınları var mı?

Перейти можно?

Geçilmesi kabil mi?

Обойти можно?

Etraftan dolaşılması kabil mi?

Пешком подняться можно?

Yaya olarak çıkılır mı?

Верхом подняться можно?

Atla çıkılır mı?

Как называется эта гора?

Bu dağın adı nedir?

Как называется этот перевал?

Dağın bu geçidine ne derler?

Подъем длинный (крутой)?

Yokuş büyük mü (çok dik mi)?

Спуск длинный (крутой)?

İniş uzun mu (çok dik mi)?

Нет ли снежных завалов?

Yolu kapatan kar yığınları yok mu?

21. Город

Далеко ли до А?

"A" - ya uzak mı?

Есть ли там большие здания?

Orada büyük binalar var mı?

Водопровод есть?

Su boruları var mı?

Откуда жители берут воду?

Ahali nereden su alıyorlar?

Где электростанция?

Elektrik santıralı nerede?

Где телефонная станция?

Telefon merkezi nerede?

Радиостанция есть?

Telsiz istasyonu (radyo merkezi) var mıdır?

Где телеграф?

Telgrafhane nerededir?

Где почта?

Postahane nerededir?

Какие есть заводы и фабрики?

Ne gibi fabrikalar var?

Перечислите.

Birer birer sayın.

Сколько рабочих на заводе?

Fabrikada kaç kişi çalışıyor?

Что производят?

Neyi imal ediyor?

Где контора завода?

Fabrikanın bürosu (idaresi) nerededir?

Казармы есть?

Kışlalar var mı?

На сколько человек?

Kaç kişilik? Kaç kişi içindir?

Военные конюшни есть?

Askerî tavlalar (ahırlar) var mı?

На сколько лошадей?

Kaç atlıktır?

Какие здания отведены для войск?

Hangi binalar askere tahsis edilmiştir?

Какие войска расположены в городе?

Şehre yerleşmiş olan askerler, ne askeridir?

Где управление полиции?

Polis dairesi nerede?

Где военные склады?

Askerî depolar nerede bulunuyor?

Где можно купить продовольствие?

Yiyecek (erzak) nerden satın alınabilir?

Где можно купить бензин?

Benzin nerden satın alınabilir?

Где ресторан?

Lokanta nerede?

Дайте чаю.

Çay veriniz.

Дайте воды.

Su veriniz.

Где можно купить сахар (мясо, консервы)?

Şeker (et, konserve) nerde satılır?

Получше есть?

Daha iyisi var mı?

Еще есть?

Daha var mı?А вот, забыл в предыдущем разговорнике привести ссылку на мой давнишний пост на тему:

Цитата оттуда:

Это я через МБА заказал, откопировал и набил, для освоения турецкой раскладки клавиатуры. Исправил (спеллер уж больно протестовал!) некоторые устаревшие написания турецких слов (в разговорнике 1940 года: eyi на iyi, eyice на iyice, garb на garp, harb на harp, söyliyorlar на söyleyorlar, явную ошибку "Где живет старшина" на "Где живет старейшина" и т.д.) и некоторые совсем уж идиотские русские фразы из разговорника 1941 года, типа: "Сколько человек помещается на самолете?", "Сколько имеется летчиков?", "Сколько людей поднимает паром?", "Сколько людей помещается в одной лодке?", "Во сколько килограммов бомбы?" (!!!). Некоторые оставил, для колориту: kıt'a (сейчас пишут kıta), и все слова: cenub (cenup) - сейчас güney (юг), tayyare (сейчас uçak) - самолет, и т.д.

Комментариев нет :