Оглавление блога

среда, 15 апреля 2015 г.

История единого государства в словацких и венгерских учебникахTerminológia slovenských a maďarských učebníc dejepisu
Терминология словацких и венгерских учебников истории


Pri porovnaní slovenských a maďarských učebníc dejepisu je očividný nielen rozdiel v ich obsahoch, ale taktiež aj v terminológii, ktorú používa maďarská a slovenská historiografia. Súbor základných historických termínov je až tak rozdielny, že je dôkazom toho, ako je spoločensko-historické povedomie týchto dvoch národov od seba vzdialené. V tejto časti sa budeme stručne zaoberať odlišnou slovenskou a maďarskou historickou terminológiou, ktorá sa používa v učebniciach dejepisu.
Словацкие и венгерские учебники истории различаются не только по содержанию, но и по терминологии. Судя различию основных исторических названий, общественно-исторические представления этих народов тоже совершенно разные. Здесь мы разберем только историческую терминологию.


„Magyarország” verzus „Uhorsko” a „Maďarsko”

Термину „Magyarország” (страна венгров) в словацком соответствуют два разных названия „Uhorsko” (Хунгария, давайте так) и „Maďarsko” (Венгрия)

 

 

Slovenská historiografia, podľa svojho zaužívaného spôsobu a zavedených pravidiel, rozlišuje dejiny Maďarska pred rokom 1918 a po roku 1918. Na pomenovanie historického Maďarska (maď. történelmi Magyarország) používa slovo „Uhorsko”, ktoré charakterizuje ako viacnárodnostný štátny útvar, kde žilo a tvorilo spoločný štát viacero národov.
Slovenské pomenovanie maďarského štátu po roku 1918 je „Maďarsko”, ktoré je pokladané za národnostným štát, za etnický štát Maďarov. Teda na rozdiel od maďarskej historickej terminológie, a terminológie iných európskych národov, slovenská historiografia rozlišuje dve štátne útvary (Uhorsko a Maďarsko), kým ostatní, ten istý štátny útvar pokladajú za jeden (t.j. len „Maďarsko” –  maď.
Magyarország”, ang. „Hungary”, nem. „Ungarn”, fran.”Hongrie”,špan. „Hungría“, ruš. „Bенгрия“, rum. „Ungaria“, ukraj. „yгорщина“, poľ. „Węgry“).
Так сложилось, что словаки разделяют историю Венгрии на два переода: до и после 1918 г. Многонациональное государственное образование называют Хунгарией, а государство венгров, возникшее после 1918 г. и считавшееся национальным, - Венгрией. То есть, словацкая историография, в отличие от остальных, различает два государственных образования: Хунгария и Венгрия.


Preklad výrazov „Uhorsko“ a „uhorský“ robí veľké problémy v slovensko-maďarskom kontexte. Okrem výrazného formálneho rozdielu tohto termínu, je značná odlišnosť aj v jeho obsahu a chápaní. Maďarská a slovenská historiografia sa líši v posudzovaní charakteru historického Maďarska ako viacnárodnostného štátu, ako aj v posudzovaní štátotvornej úlohy jednotlivých národov v ňom.
Термин "Хунгария" трудно перевести со словацкого на венгерский, ведь кроме явного формального отличия, существуют и различия в его семантике и толковании. Словаки считают Хунгарию, то есть, Венгрию до 1918 г. многонациональным государством, иначе понимают государствообразующую роль отдельных населяющих его народов.


Toto je asi najzákladnejší rozdiel medzi slovenskou a maďarskou historiografiou, z čoho potom vznikajú rozdielne názory a interpretácie. Preto sa v slovenskej historiografii v dobe pred rokom 1918 používa pojem „uhorský”, na čo však maďarská terminológia nepozná ekvivalent. Slovenské učebnice dejepisu používajú tento termín na mnohé také historické osobnosti či inštitúcie, ktoré sa v maďarských učebniciach dejepisu označujú jednoducho slovom „maďarský”. Napríklad, kým v maďarských učebniciach nájdeme pojmy ako „maďarská šľachta”, či „maďarský snem”, zatiaľ slovenské učebnice používajú pojmy „uhorská šľachta”, a „uhorský snem”. Pojem „maďarský” v etnickom význame používajú slovenské učebnice len v prípade, ak píšu o etnickom zložení obyvateľstva.
Поэтому для периода до 1918 г. словацкие историки применяют термин Хунгария, не имеющий венгерского эквивалента. В словацком же от него образуются и производные. Например, то, что в венгерских учебниках называется "венгерским дворянством", "венгерской кухней", по-словацки называется "хунгарское дворянство", "хунгарская кухня". Термин "венгерский" в словацких учебниках о том историческом периоде употребляется только когда речь идет об этническом составе населения.


Je dôležité povedať, že slovenské učebnice nevysvetľujú rozdiel v chápaní týchto výrazov, túto úlohu prenechávajú učiteľovi. To, že nie je vždy jasné, čo je „uhorské” a čo je „maďarské” dokazujú jednotlivé pasáže zo slovenských učebníc. Tak napríklad vojsko z revolučného roku 1848 vystupuje ako etnicky „maďarské”, ale revolučnávláda už ako „uhorská”. Ten istý problém je aj v prípade udalostí ohľadom vyrovnania, ktoré slovenské učebnice opisujú ako „rakúsko-maďarské vyrovnanie”, teda zdôrazňujú jeho etnický charakter.
В словацких учебниках различия между этими терминами никак не разъясняются, об этом должен позаботиться учитель. Не всегда ясно, что хунгарское, а что - венгерское. Например, войска, участвовавшие в революции 1848 г., как этнические, называют венгерскими, а революционное правительство называют хунгарским. Та же проблема с событиями во время установления австрийско-венгерского равноправия. Словацкие учебники так его и называют, подчеркивая, тем самым его этнический характер.


„Felvidék“ verzus „Slovensko“

"Felvidék“ (Верхняя Венгрия)  = "Slovensko“ (Словакия)

 

 

Podobne veľkým problémom je aj fakt, že slovenská a maďarská terminológia inak pomenúva oblasť historického Horného Maďarska (maď. történelmi Felső-Magyarország), teda región Hungaria Superior. V maďarských učebniciach je táto oblasť zaužívane, a na základe historických prameňov, pomenovaná vždy ako „Felvidék” (slov. Horná zem”, „Horniaky”, „Horný vidiek”). V žiadnej maďarskej učebnici sa nenachádzajú presné ohraničenia oblasti menom Felvidék, ani jeho hranice. Na príslušných historických mapách vidieť jedine to, že oblasť Felvidék-u bola zhruba na území dnešného Slovenska. Výraz „Felvidék” sa objavil aj po roku 1918, kedy sa stal synonymom pre dnešné územie Slovenska.
Традиционно словацкие и венгерские историки по-разному называют территорию исторической Верхней Венгрии. В венгерских она традиционно, а также, в соответствии с историческими источниками, всегда называется Верхней Венгрией. Ни в одном венгерском учебнике не сказано, где эта область находится, каковы ее границы. На исторических картах видно, что она довольно точно совпадает с территорией нынешней Словакии. И после 1918 г. венгры зачастую называли так территорию Словакии.


VýrazFelvidék”, teda jeho slovenský ekvivalentHorniaky”čiHorná zem”, sa nenachádza v slovenských učebniciach dejepisu. Je to pravdepodobne dôsledkom názoru slovenskej historiografie na tento pojem, ktorá tvrdí, že tento výraz je neodborný, a pre Slovákov urážlivý. Maďarský pojemFelvidékvšak nenesie v sebe etnický charakter, lebo maďarské historické povedomie si v daných historických obdobiach neveľmi všímalo slovenský prvok.
В словацких учебниках истории термин "Верхняя Венгрия" не употребляется, поскольку не относится к "профессиональной" терминлогии, и принижает достоинство словаков. Венгерский же термин Верхняя Венгрия никаких этнических коннотаций не содержит - в те времена историческое сознание венгров редко обращало внимание на существование словацкого народа.


Slovenské dejepisectvo teda nepoužíva slovenský ekvivalent výrazuFelvidék”, ale namiesto toho používa názovSlovensko”. V tomto prípade však ani slovenská terminológia nerozlišuje medzi územím Slovenska v rámci historického Uhorska (kedy územie dnešného Slovenska nebolo administratívne oddelenou geografickou krajinou) a slovenským štátom, ktorý sa po roku 1918 na tomto území vytvoril.
В Словакии нет эквивалента "Верхней Венгрии", пишут "Словакия", не различая словацкие территории в составе Хунгарии, где между землями, населенными венграми и словаками не было административной границы, и словацким государством, возникшим на этих территориях после 1918 г.


Slovenská terminológia sa teoreticky nemôže pokladať za retrospektívnu. Výraz „Slovensko” existovalo a bolo používané už v 18—19. storočí (podľa niektorých názorov aj oveľa skôr), bez presnejšieho určenia jeho geografickej polohy. Na základe toho by teda malo byť oprávnené používanie pojmu „Slovensko” pred rokom 1918.
V dnešnej slovenskej historiografii je výraz „Slovensko” v období pred rokom 1918 geografickým pojmom bez určenia presných hraníc miesta, ktoré označuje (v tomto smere je teda podobné chápaniu pojmu „Felvidék”).
Поскольку слово "Словакия", без точной привязки к географическому местоположению, существовало и применялось уже в XVIII - XIX, а то и раньше, теоретически этот термин нельзя считать ретроспективным. Нынешние историки применяют термин "Словакия" к периоду до 1918 г. как топоним без точного определения границ, так же, как "Верхняя Венгрия" в венгерских учебниках.


Keď slovenská historiografia píše o histórii Slovenska v období stredoveku či novoveku, nehovorí o histórii jedného národa, ale o histórii jedného celého teritória, kde zahrňuje zároveň aj históriu všetkých ostatných národov, ktorí na tom území žili. V tomto chápaní má teda pojem „Slovensko” geografický význam. Toto výrazné geografické vymedzenie sa odzrkadľuje napríklad aj v názvoch ako „Slovensko v praveku”, kde sa konkrétne spomínajú  Kelti, žijúcich na území dnešného stredného Slovenska, či Marcus Aurelius, ktorý obsadil územie dnešného južného Slovenska.
Когда словацкие историки пишут об истории Словакии в средние века и новое время, они имеют ввиду историю не одного народа, а населения целой территории. В таком толковании термин "Словакия" - географический. А при рассказе о "Словакии в доисторические времена", упоминаются кельты, населявшие среднюю полосу нынешней территории Словакии, или Марк Аврелий, заселивший нынешнюю южную Словакию.


Z toho vyplýva, že ani v slovenských učebniciach nie je problémom použiť pojemstredoveké Slovensko”, namiesto „územie dnešného Slovenska v stredoveku”. Učebnice sa však už s touto otázkou podrobnejšie nezaoberajú, a vysvetlenie významu pojmu „Slovensko” ponechávajú na učiteľa.
То есть, в словацких учебниках вполне употребителен термин "Средневековая Словакия", вместо "территория нынешней Словакии в Средние века". Авторы учебника не разъясняют значения этого термина, оставляя эту работу учителю.


V každom prípade musia byť pre žiaka problematické aj cvičenia s mapami. Na niektorých mapách je totiž v rámci historického Maďarska vkreslené územie dnešného Slovenska s jeho dnešnými hranicami. Takýto obrázok môže žiaka značne zmiasť, totiž akoby naznačoval, že dnešné Slovensko v tom období tvorilo administratívne samostatnú jednotku (akou bolo napríklad Sedmohradsko), čo však nie je pravdou.
У словацкого школьника могут возникнуть трудности с историческими картами, на которых в границах исторической Венгрии выделена территория нынешней Словакии в ее нынешних же границах. Такая картинка может запутать школьника, создать у него ложное впечатление, что нынешняя Словакия была такой же отдельной административно-территориальной единицей, какой была, к примеру, Трансильвания, что не соответствует истине.


Najčastejšie sa však v slovenských učebniciach vyskytujú také mapy, ktoré neznázorňujú celé územie Uhorského kráľovstva, ale len územie dnešného Slovenska. Dôsledkom toho sa často udalosti, ktoré mali celoštátny charakter (napr. povstania v 17. storočí, vojenské ťaženia v rokoch 1848-1849) predstavujú nie v rámci celého územia historického Uhorska, ale len v rámci hraníc dnešného Slovenska.
Чаще же на картах в словацких учебниках изображена только территория нынешней Словакии, а не всего Венгерского королевства, а события общегосударственного масштаба (например, восстания XVII века, военные кампании 1848-49 гг.) представлены не в масштабах всего государства, а только в границах нынешней Словакии.


„Bratislava” verzus „Prešporok”

Братислава vs Прешпорок

 

 

Ďalším problémom je používanie názvu pre mesto Bratislava v dejepisectve, čo si tiež zaslúži pozornosť.Slovenské učebnice toto mesto v každom historickom období označujú názvom „Bratislava”.
Еще одна проблема - название Братислава в истории. В словацких учебниках этот город называют Братилавой в рассказе о любом историческом периоде,


Názov „Bratislava” začali používať Štúr a jeho nasledovníci v 19. storočí, namiesto vtedy zaužívaného názvu „Prešporok”, ktorý bol poslovenčený názov od nemeckého názvu „Pressburg”. Podľa slovenskej interpretácie, názov „Bratislava” poukazuje na meno moravského kniežaťa Bretislav-a, zároveň na pomenovanie mesta „Breslaupurc”, ktoré sa objavilo v jednom prameni z 10. storočia. V podstate by teda mal názov „Bratislava” poukazovať na predpokladané slovanské základy tohto mesta. Až do obdobia prvej svetovej vojny sa však nový názov mesta nedostal do slovenského povedomia. Po vzniku Československa sa však tento názov stal oficiálnym názvom tohto mesta.
хотя этот топоним ввели в обиход Штур и его последователи только в XIX веке, вместо употребительного тогда названия "Прешпорок" - переиначенного немецкого "Прессбург". Согласно словацкой интерпретации, название Братислава восходит к имени моравского князя Бретислав/а и, в то же время к названию города Бреслаупурк, появившемуся в одном из исторических источников X века. По сути, это должно бы указывать на то, что город основан словаками. Однако, до Первой мировой войны новое название города не было частью исторического самоощущения даже самих словаков. Только с возникновением Чехословакии, оно стало официальным.


Z tohto pohľadu teda slovenská historiografia pokladá používanie pomenovania „Bratislava” za retrospektívne, a môže sa používať aj v období pred rokom 1918. Aj slovenské učebnice dejepisu používajú názov „Bratislava”. Výraz „Prešporok” sa objavuje len vtedy, keď sa v období sporov ohľadom kodifikácie slovenského jazyka spomínajú prvé slovenské noviny (t.j. Prešpurské noviny). V jednej učebnici sa nachádza stručný opis histórie pomenovania „Bratislava”. Podľa toho pomenovanie „Bratislava” sa používalo v polovici 19. storočia, ale neskôr, v druhej polovici 19. storočia, sa Slováci vrátili k používaniu názvu „Prešporok” a názvu „Požún”, ktoré bolo vytvorené z maďarského názvu „Pozsony” (čítaj „Požoň”).
Поэтому использование названия Братислава в рассказе о периодах до 1918 г. словацкие историки считают ретроспективным, следовательно допустимым. Так называется город и в словацких учебниках истории. Слово "Прешпорок" появляется лишь когда при рассказе о периоде дискуссий о кодификации словацкого языка, упоминают первую словацкую газету (Prešpurské noviny = Пресспурские вести). Только в одном учебнике кратко излагается история названия "Братислава". Якобы, так назывался этот город в конце XIX века, но недолго: вскоре словаки вернулись к прежнему названию "Прешпорок", а также "Пожун" - переиначенное из венгерского „Pozsony” (читается „Пожонь”).


V atlasoch, ktoré slúžia ako učebné pomôcky sa do konca 19. storočia používa názov „Prešporok”, a len od obdobia dualizmus sa objavuje pomenovanie „Bratislava”.
В атласах к учебникам истории, вышедшим до конца XIX века, указывали "Прешпорок", и только на картах о периоде дуализма город обзначался "Братислава".


Kollai István
Autor je riaditeľom Maďarského inštitútu v Bratislave
Zdroj: www.mult-kor.hu
Preložila: Anita Radi
Иштван Коллаи, директор Венгерского института в Братиславе. Источник: www.mult-kor.hu, перевела Анита Ради

Комментариев нет :