Оглавление блога

четверг, 4 сентября 2014 г.

Неадертальцы-абстракционисты


V gibraltarské jeskyni nalezli abstraktní umění neandertálců
В одной из пещер Гибралтара найден абстрактный рисунок неандертальцев


vydáno:
дата:
03.09.2014, 08:49
03.09.2014, 08:49


Gibraltar - Pravěké rytiny připomínající mřížku pro piškvorky objevil mezinárodní vědecký tým v jeskyni Gorham na Gibraltaru na jihovýchodním cípu Pyrenejského poloostrova. Dílo je datováno do doby starší než 39.000 let a podle doprovodných artefaktů je připisováno neandertálcům. Objev byl publikován v novém čísle amerického odborného časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Группа исследователей из разных стран обнаружила в пещере Горэм на Гибралтаре - юго-восточной оконечности Пиринейского полуострова, древние гравюры, напоминающие клетки для игры в крестики-нолики. Возраст находки - более 39 тыс. лет, а судя по другим изделиям, найденным там же, эти фигуры высекли на скальной породе неандертальцы. Сообщение об открытии появилось на страницах американского журнала Известия Национальной академии наук.


Vědci uvedli, že jde o dosud nejpřesvědčivější doklad pro to, že tito hominidé také vytvářeli jeskynní umění, což byla činnost připisovaná bez výhrad zatím jen moderním lidem.
По утверждению ученых, найдено самое убедительное подтверждение того, что эти гоминиды тоже создавали наскальные рисунки. Раньше это считалось прерогативой исключительно современного человека.


Badatelský tým Ruth Blascové a Clivea Finlaysona vyloučil, že by nalezené zářezy vznikly bezděčně nebo náhodou. Není však jednoznačné, co pravěká rytina představuje, podle vědců mohlo jít o mapu, nebo třeba varování pro ostatní, že jeskyně již někomu patří.
Рут Блейс и Кливи Файнлейнсон, руководители группы, абсолютно исключают возможность бесцельного или случайного возникновения этих черт. Мнения о том, что именно изображено на гравюрах, расходятся. Может, это древняя карта или предостережение для посторонних: "Пещера занята!"


"Tvorba maleb nebo rytin na stěnách jeskyní je považována za posun ve vývoji kognitivních schopností člověka. Takovéto chování bylo přisuzováno výlučně moderním lidem a bylo dosud považováno za dělicí hranici mezi našimi přímými předky a ostatními hominidy, včetně neandertálců," uvedl podle serveru theguardian.com jeden z autorů článku Joaquín Rodríguez-Vidal.
Считается, что рисунки и живопись на стенах пещер знаменуют определенный этап в развитии познавательных способностей человека. По словам Хоакинв Родригеса-Видала - одного из авторов статьи на сайте theguardian.com,  раньше считалось, что навыки рисования присущи только человеку современного типа. Они определяли грань между нашими прямыми предками и остальными человекоподобными существами, в том числе и неадертальцами.


Badatelé dodali, že tato abstraktní rytina o celkové ploše asi jeden metr čtvereční je navíc přínosem k celkovému poznání kreativity a inteligence neandertálců.
Этот абстрактный символ площадью примерно 1м2 поможет больше узнать о творческих и умственных способностях неандертальца.

источник: ceskenoviny.cz

Комментариев нет :