Оглавление блога

суббота, 9 мая 2015 г.

Либеральная и антилиберальная экономики


PREDGOVOR
Предисловие


Liberalizam kao vodeci pravac ekonomske misli determiniše društveni i ekonomski razvoj. Kako su poslednje decenije obeležile globalizacija, tranzicija, a najzad i globalna ekonomska kriza, to su ove tektonske promene bitno izmenile sliku sveta, što je nekima odgovaralo a nekima nije. To je izazvalo, u naucnim i drugim krugovima, široke polemike, gde je pod žestok udar došao i neoliberalizam kao vladajuca ekonomska doktrina.
Основное направление экономической мысли - либерализм, он и определил текущее направление экономического развития. Но глобализация, экономики переходного периода и мировой экономический кризис за последние 10 лет коренным образом изменили картину мира. Одни этим довольны, другие - нет. В ходе широкой дискуссии в научных и других кругах, основной удар пришелся по неолиберализму, этому господствующему экономическому учению.


Kakva je uloga tžišta, kakva je uloga države, da li je i kakva je redistribucija dohotka poželjna, da li je liberalizam uzrocnik ekonomskih kriza, da li prouzrokuje siromaštvo i veliko socijalno raslojavanje, da liPlima podiže sve brodoveu smislu da ekonomski rast znaci i veci standard za sve ili samo za uski sloj bogatih, sve su to pitanja na koja, kao i na mnogo drugih, grupa od pedeset autora, kroz svoje naucne priloge u ovom Zborniku, pokušava da odgovori.
Каковы роли рынка и государства, нужно ли перераспределять доходы, если да, то в какой мере, не является ли именно либерализм причиной экономических кризисов, нищеты, глубокого социального расслоения. Должен ли экономический рост повысить уровень жизни сразу всех, или только узкого слоя богатых? На эти и другие вопросы пытаются ответить 50 авторов данного сборника.


Ovaj Zbornik, kojim se nastavlja cetvrt veka duga tradicija objavljivanja edicija posvecenih najaktuelnijim pitanjima ekonomskog i društvenog razvoja, zapravo je posvecen analizi liberalnog uređenja ekonomije. Svestranije sagledavanje vladajuce ekonomske doktrine svakako treba da doprinese da tekuca ekonomska politika dobije jasniju naucnu podlogu za svoje delovanje.
Они анализируют либеральные методы экономического планирования. Разные взгляды на господствующее экономическое учение помогут создать более понятную научную основу для осуществления принятой ныне экономической доктрины.

Синим - ненужное. В силу особенностей данного файла pdf, не отображаются некоторые диакритики, не стал исправлять - и так понятно.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA
Centar za ekonomska istraživanja
(ANTI)LIBERALIZAM I EKONOMIJA
BEOGRAD, 2014
Izdavanje ove knjige finansijski su pomogli:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Tiraž: 400

Институт общественных наук
Центр экономических исследований
(Анти)либерализм и экономика
Белград, 2014
Финансовую поддержку изданию этой книги оказало Министерство просвещения, науки и технологического развития
Тираж: 400 экз.
SADRŽAJ
Содержание
PREDGOVOR _ 7
Предисловие

Veselin Vukotić
ANTILIBERALIZAM LIBERALA _ 9
Антилиберализм либералов
Ljubomir Madžar
APOREME INSTITUCIONALNOG RAZVOJA SRBIJE – meandri naših doktrinarnih konfrontacija _ 28
Апории развития общественных институтов в Сербии - меандры наших стычек по принципиальным вопросам
Danilo Šuković
NEOLIBERALIZAM NA UDARU NEJEDNAKOSTI I GLOMAZNE DRŽAVE _ 65
Неолиберализм под натиском многоукладного большого государства
Miroslav Prokopijević
LIBERALIZAM, LIBERTARIJANIZAM I PRIVREDNI REZULTATI _ 73
Либерализм, либертарианство и экономические результаты
Igor Lukšić
O INDIVIDUALIZMU, OBRAZOVANJU I RAZVOJ _ 83
Об индивидуализме, образовании и развитии
Alpar Lošonć
Kosta Josifidis
ANTILIBERALNE POSLEDICE NEOLIBERALIZMA _ 92
Антилиберальные последствия неолиберализма
Mirjana Rašević
(ANTI)LIBERALIZAM I POPULACIONA POLITIKA _ 106
Антилиберализм и популистская политика
Milica Vukotić
Ivana Stešević
OTVORENOST EKONOMIJE, OBRAZOVANJE I EKONOMSKI RAZVOJ _115
Открытость экономики, образование и экономическое развитие
Petar đukić
EKONOMSKI LIBERALIZAM U KONTEKSTU AKTUELNE GLOBALNE KRIZE: PRO ET CONTRA _ 122
Экономический либерализм в контексте нынешнего мирового кризиса: за и против
Petar Ivanović
Dragana Radević
EKONOMSKE SLOBODE I RAZVOJ _ 131
Экономические свободы и развитие
Zorica Mršević
NASILJE DOMINACIJE I BOGACENJA: NEOLIBERALNA ILI SOLIDARNA EVROPA _ 138
Насилие доминирования и обогащения. Европа: неолиберальная или социально солидарная?
Neven Cveticanin
DRŽAVA BLAGOSTANJA KAO SINTEZA IZMEU LIBERALNIH I ANTILIBERALNIH EKONOMSKO-DRUŠTVENIH TENDENCIJA _ 149
Государство благоденствия: синтез либеральных и антилиберальных общественно-экономических тенденций
Aleksandra Jovanović
VLADAVINA TRŽIŠTA, VLADAVINA PRAVA I (ANTI)LIBERALIZAM _ 164
Господство рынка, господство права и (анти)либерализм
Maja Drakić
Vojin Golubović
DRŽAVA BLAGOSTANJA I PENZIJSKI SISTEM _ 174
Государство благоденствия и система пенсионного обеспечения
Živko Surculija
Sreten Jelić
LIBERALIZAM, ULOGA DRŽAVE I EKONOMSKA KRIZA S POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU _ 181
Либерализм, роль государства и экономический кризис. Главным образом, его проявления в Сербии
Darko Marinković
LIBERALIZAM IZMEU VIZIJE SLOBODE I IDEOLOŠKE MANIPULACIJE _ 189
Либерализм между призраком свободы и идеологической манипуляцией
Maja Bacović
FISKALNA POLITIKA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI-PODRŠKA ILI PREPREKA EKONOMSKOM RAZVOJU _ 198
Налоговая политика в странах переходной экономики: стимул или препятствие развитию экономики?
Slobodan Vukicević
Predrag Živković
Obrad Samardžić
AGONIJA LIBERALIZMA (kratak prolog istoriji neoliberalizma) _ 206
Агония либерализма (краткий пролог истории неолиберализма)
Ivan Vujacić
Jelica Petrovic Vujacić
NEOLIBERALIZAM-POJAM IZGUBLJEN U PREVODU _ 214
Неолиберализм - понятие, искалеченное при переводе на другой язык
Gordana Radojević
HUMBOLTOV POGLED NA KORIJENE ANTILIBERALIZMA _ 222
Гумбольдт о корнях антилиберализма
Rajko Bukvić
Vladimir Zakharov
PRETPOSTAVKE NEOKLASICNE EKONOMSKE PARADGME I EKONOMSKA I DRUŠTVENA STVARNOST _ 231
Предпосылки неоклассической парадигмы экономики: экономические и общественные реалии
Milan Šojić
LIBERALIZAM I TRANZICIJA - ISKUSTVA SRBIJE I OKOLNIH ZEMALJA _ 242
Либерализм и переходные экономики на опыте Сербии и соседних стран
Jadranka Kaluerović
DA LI INTERVENCIONIZAM U KRIZNIM VREMENIMA IMA ALTERNATIVU _ 252
Вмешательство государства в экономику: есть ли ему альтернатива во время кризиса?
Milorad Katnić
Ž
eljko Bogetić
EVOLUCIJA IDEJA LIBERALIZMA I INTERVENCIONIZMA I NJIHOV UTICAJ NA FISKALNU POLITIKU U SAVREMENOM DRUŠTVU _ 259
Эволюция идей либерализма и государственного вмешательства. Их влияние на налоговую политику в современном обществе
Zoran Stefanović
Dragan Petrović
GLOBALIZACIJA I NEOLIBERALIZAM IZ PERSPEKTIVE RADIKALNE POLITICKE EKONOMIJE _ 269
Глобализация и неолиберализм с точки зрения радикальной политэкономии
Nina Vujošević
KAKO POVECATI KONKURENTOST PREDUZECA U MANJE RAZVIJENIM PODRUCJIMA CRNE GORE U PROCESU PRISTUPANJA EU? _ 277
Как повысить конкурентоспособность предприятия в менее развитых областях Черногории в процессе вступления в Евросоюз?
Srecko Mihailović
Vojislav Mihailović
VREDNOSNA RESOCIJALIZACIJA NA PUTU UNEKAKAVKAPITALIZAM _ 289
Ресоциализация ценностей на пути в "некий" капитализм
Dragana M. đurić
TERRA INCOGNITA LIBERALIZMA _ 299
Терра инкогнита либерализма
Zoran đikanović
Neda Ivović
KRIZA DRŽAVE ILI KRIZA TRŽIŠTA _ 307
Кризис государства или кризис рынка?
Branislava Bujišić
LIBERALIZAM I TRŽIŠNI TOTALITARIZAM _ 315
Либерализм и рыночный тоталитаризм
Lidija Madžar
SOCIJALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE U KONTEKSTU SOCIJALNOG LIBERALIZMA I SOCIJALNE TRŽIŠNE PRIVREDE _ 322
Социальная политика Евросоюза в контексте социального либерализма и социально-рыночной экономики
Aleksandar Bošković
DOMETI KRITIKE LIBERALIZMA _ 331
Критика либерализма и ее достижения
Marija Orlandić
Milika Mirković
EKONOMSKE SLOBODE: PUT KA VECEM RASTU I RAZVOJU _ 338
Экономические свободы: путь к более быстрому росту экономики и к развитию.
Nada Novaković
(NEO)LIBERALIZAM, TRANZICIJA I RADNO ZAKONODAVSTVO _ 346
(Нео)либерализм, переходная экономика и работающие законы
Davor Corić
E-LIBERALIZAM (INFORMATICKI UTICAJ NA LIBERALIZAM) _ 354
Е-либерализм (информационное давление на либерализм)
Suzana Ignjatović
SOCIOLOGIJA I (ANTI)LIBERALIZAM _ 360
Социология и антилиберализм
Ivana Ostojić
UTICAJ IZBORA REŽIMA DEVIZNOG KURSA NA SUVERENOST U POGLEDU VOđENJA NACIONALNE MONETARNE POLITIKE _ 368
Влияние выбора режима регулирования обменного курса валют на суверенитет  в вопросе монетарной политики государства
Vladimir Marinković
Ivana Vujović
SRBIJA IZMEU LIBERALIZMA I DRŽAVNOG INTERVENCIONIZMA _ 378
Сербия на перепутье: либеральная экономика или вмешательство государства
Branko Bošković
SOCIJALNA DRŽAVA U EVROPI KAO ODGOVOR NA EKONOMSKU KRIZU _ 385
Социальное государство в Европе - ответ на экономический кризис
Ivana Božic Miljković
EFEKTI LIBERALIZACIJE SPOLJNE TRGOVINE NA PRIVREDNA KRETANJA SRBIJE POSLE 2008 GODINE _ 393
Влияние либерализации внешней торговли на экономические события в Сербии после 2008 г.
Aleksandar Rašović
ORGANIZACIONA I NACIONALNA KULTURA U FUNKCIJI PRIHVATANJA ORGANIZACIONIH PROMJENA _ 404
Организационная и национальная культуры: их зависимость от одобрения или неодобрения организационных перемен
Radovan Pešikan
LIBERALNA ILI ANTILIBERALNA EKONOMIJA – DILEMA KOJA NE POSTOJI _ 413
Либерализм или антилиберализм: нет такой дилеммы!

/В сборнике штуки 3 статьи - кириллицей, как эта. Остальные - латиницей/
Либерализм или антилиберализм: нет такой дилеммы!
Аннотация

Зачем оспаривать тот факт, что страны с либеральной экономикой богаче и успешнее? История экономики давно его подтвердила. Наше общество высказалось за капитализм, тем самым и за экономический либерализм тоже. Есть смысл обсудить, почему у нас либеральная экономическая политика принесла результат, обратный ожидавшемуся. В чем причина нашей неудачи? Успехи либерализма зависят от соблюдения прав и свобод человека, поощрения его изобретательности и инициативы, но никак не от форм его проявления в различных обществах, при условии, что они не посягают на его основы. Причин нынешнего состояния нашего общества, а особенно нашей экономики, несколько. Нужно выяснить, какие ошибки возникли из ошибочного выбора парадигмы развития, а какие - в силу объективных или субъективных причин, а чаще - пофигизма. Данная работа посвящена исследованию системных недостатков в организации общества, а не отдельных ошибок и отклонений, которые всегда были и будут. Неправильная организация общества - причина экономических неудач. Экономика затрагивает лишь один аспект деятельности общества, пусть самый важный, но именно общества. Данная работа - попытка выявить системные недостатки и предложить способ их устранения.

Комментариев нет :