Оглавление блога

вторник, 8 июля 2014 г.

Піонерська організація


Всесоюзна піонерська організація — масова дитяча комуністична організація, яка об’єднує школярів Радянського Союзу віком від 10 до 15 років.
Всесоюзная пионерская организация - массовая детская коммунистическая организация, объединяющая школьников Советского Союза в возрасте 10-15 лет.
Коли день народження піонерської організації?
Когда отмечается день рождения пионерской организации?
19 травня.
19 мая.
Коли був створений перший піонерський загін у нашій країні?
Когда был создан первый пионерский отряд в нашей стране?
13 лютого 1922 року.
13 февраля 1922 года.
Чому ми відзначаємо народження Всесоюзної піонерської організації 19 травня?
Почему мы отмечаем день рождения Всесоюзной пионерской организации 19 мая?
У цей день у 1922 році друга Всеросійська конференція комсомолу прийняла постанову про створення піонерських організацій по всій країні.
В этот день в 1922 году вторая Всероссийская конференция комсомола приняла постановление о создании пионерских организаций по всей стране.
Коли піонерській організації присвоєно ім’я В. І. Леніна?
Когда пионерской организации присвоено имя В.И. Ленина?
У 1924 році.
В 1924 году.
Яким повинен бути піонер?
Каким должен быть пионер?
Піонер повинен гаряче любити свою Батьківщину, жити, вчитися й боротися, як заповідав великий Ленін, як вчить Комуністична партія.
Он должен горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия.
Піонер повинен бути відданим справі комунізму, рівнятися на героїв боротьби й праці, шанувати пам’ять полеглих борців.
Он должен быть верен делу коммунизма, равняться на героев борьбы и труда, уважать память погибших борцов.
Піонер готується стати захисником Батьківщини.
Пионер готовится стать защитником Родины.
Піонер — друг дітей трудящих усіх країн.
Пионер - друг детей трудящихся всех стран.
Піонер повинен добре вчитися, бути чесним, сміливим, ввічливим, показувати приклад усім дітям.
Он должен хорошо учиться, быть честным, смелым, вежливым, показывать пример всем детям.
Піонерський загін.
Пионерский отряд.
Вожатий загону.
Вожатый отряда.
Рада загону.
Совет отряда.
Голова ради загону.
Председатель совета отряда.
Вишикувати загін.
Построить отряд.
Збір дружини.
Сбор дружины.
Збір загону.
Собрание отряда.
Піонерський зліт.
Пионерский слёт.
Палац піонерів.
Дворец пионеров.
Піонерська лінійка.
Пионерская линейка.
Проведення зборів
Товариші, дозвольте вважати збори відкритими.
Проведение собраний
Товарищи, разрешите считать собрание открытым.
Нам треба обрати голову та секретаря зборів.
Нам нужно избрать председателя и секретаря.
Прошу висувати кандидатури.
Прошу выдвигать кандидатуры.
Пропоную обрати товариша Н.
Я предлагаю выбрать товарища Н.
Я висуваю кандидатуру тов.Н.
Я выдвигаю кандидатуру товарища Н.
Хто за цю пропозицію (за товариша Н.) — підніміть руки.
Кто за эту кандидатуру (за товарища Н.) - поднимите руки.
Хто проти?
Кто против?
Ніхто.
Никто.
Хто утримався?
Кто воздержался?
Ніхто.
Никто.
Товариша Н. обрано одноголосно.
Товарищ Н. избран единогласно.
Просимо вас зайняти свої місця.
Прошу занять свои места.

Комментариев нет :