Оглавление блога

суббота, 27 ноября 2010 г.

Лопух, как слышишь меня? Приём!


ШПАРГАЛКІ ПА РАДЫЁ

Шпаргалки по радио

Бангкок. У старэйшым таіландскім універсітэце - Чулалангорнскам, як заўсёды вясной, пачаліся пріёмныя конкурсныя экзамены. У гэтым годзе універсітэт сутыкнуўся з незвычайнай хітрасцю абітурыентаў. Радысты перахапілі перадаваўшуюся на радыё азбукай Морзе шпаргалку, якую запрасіў па мініперадатчыку хтосі з рыхтаваўшыхся для адказа. Запеленгаваць "радыста" не ўдалося. Спецыяльна вызванны з цэнтральнага радыётэлеграфа аўтобус неадкладна пачаў глушіць "кансультакцыі".

Бангкок. В старейшем тайландском университете Чулалангорнском, как всегда весной начались приемные конкурсные экзамены. В этом году университет столкнулся с необычной хитростью абитуриентов. Радисты перехватили передававшуюся по радио азбукой Морзе шпаргалку, которую запросил по минипередатчику кто-то из готовившихся к ответу. "Запеленговать" радиста не удалось. Специально вызванный из центрального радиотелеграфа автобус неотложно начал глушить "консультации".

ПАПУГАЙ-ПАТРЫЯРХ

Попугай-патриарх

Як вядома, большасць свойскіх жывёл жывуць меньш за сваіх гаспадароў. Выключэнне, бадай, складаюць только папугаі. Некаратыя іх віды жывуць да 60 гадоў. Але сапраўдным рэкардсменам стаў папугай Джіммі з Ліверпуля: яму 105 гадоў. Як кажа яго гаспадарыня, яе дзядуля злавіў Джіммі ў Амазоніі яшче ў васьмідзесятыя гады мінулага стагоддзя.

Как известно, большинство домашних животных живут меньше своих хозяев. Исключение, пожалуй, составляют только попугаи. Некоторые их виды живут до 60 лет. Но взаправдашним рекордсменом стал попугай Джимми из Ливерпуля - ему 105 лет. Как говорит его хозяйка, ее дедуля поймал Джимми в Амазонии еще в 80-е годы прошлого столетия.

ПАЛАЧКАМІ АЛЬБО ВІДЭЛЬЦАМ?

Палочками или вилкой?

Агульнавядома, як у Японіі даражаць звычаямі і традыцыямі. Аднак заморскія звычкі і норавы няўмольна ўрываюцца ў мясцовы быт. Вось толькі адзін прыклад: згодна надрукаванаму нядаўна дакладу міністэрства адукацыі Японіі, только 48,4% вучняў пачатковых класаў здольны "справіцца" за сталом традыцыйнымі драўлянымі палачкамі. Астатнія без відэльца адчуваюць сябе "не ў сваёй талэрцы".

Общеизвестно, как в Японии дорожат обычаями и традициями. Однако, заморские привычки и нравы неумолимо врываются в местный быт. Вот только один пример: согласно напечатанному недавно докладу министерства образования Японии, столько 48,4% учеников начальных классов способны управиться за столом традиционными деревянными палочками. Остальные без вилки чувствуют себя "не в своей тарелке".

ПРАЛІЎНЫЯ ДАЖДЖЫ У РЫМЕ

Проливные дожди в Риме

Рым, 26 лістапада. У выніку праліўных дажджоў узняўся да пагражаючай мяжы ўзровень ракі Цібр. Па даных метэаслужбы, толькі ў чацвер выпала 5 санціметраў (2 дзюймы) ападкаў, а за 4 апошніх дні - 11 санціметраў (4,3 дзюйма). На дзве гадзіны быў закрыты межнародны аэрапорт імя Леанарда да Вінчы. Шматлікія вуліцы італьянскай сталіцы аказаліся пад вадой. Тысяча вадзіцеляў пакінулі свае аўтамабілі. Перакрыта некалькі аўтастрадаў, якія вядуць з поўначы ў Рым. У адной з пачатковых школ сто вучняў аказаліся адрэзанымі ад знешняга свету.

Рим, 26 ноября. В результате проливных дождей поднялся до угрожающей границы уровень реки Тибр. По данным метеослужбы, только в четверг выпало 5 сантиметров (2 дюйма) осадков, а за 4 последних дня - 11 сантиметров (4,3 дюйма). На два часа был закрыт международный аэропорт имени Леонардо Да Винчи (это в Венеции, а не в Риме!). Многие улицы итальянской столицы оказались под водой. Тысячи водителей покинули свои авто. Перекрыто несколько автострад, которые ведут с севера в Рим. В одной из начальных школ ученики оказались отрезанными от внешнего мира.

Сіноптыкі мяркуюць, што рака Арно ва Фларэнцыі таксама можа выйсці з берагоў.

Синоптики предполагают, что река Арно во Флоренции тоже может выйти из берегов.

СТАРАЖЫТНАЯ СКАРГА

Античная жалоба

Адно з самых старадаўніх пісьмаў у свеце было напісана ў 400 годзе да н.э. У ім егіпецкі салдат скардзіцца, што яму выдалі дрэнную амуніцыю. Напеўна, салдат быў непісьменным, але, відавочна, і тады ўжо існавалі пісары, якія за пеўную суму маглі скласці дзелавую паперу, інакш кажучы, дзелавы папірус.

Один из самых древних документов на свете был написан в 400 году до нашей эры. В нем египетский солдат жалуется, что ему выдали негодную амуницию. Наверняка, солдат был неграмотным, но, видимо, тогда уже существовали писари, которые за определенную сумму могли сочинить деловую бумагу, иначе говоря, деловой папирус.

ПЛАВАЮЦЬ ... СЛАНЫ

Плавают... слоны

Рэкорд працяглага плавання ўстанавілі тры афрыканскія сланы ў Зімбабве. Яны спрабавалі уцячы з націянальнага запаведніка, але іх вярнулі назад. Аднак наступнай раніцай жывёлін зноў убачылі на возеры. У час гэтага марафона сланы-плаўцы дапамагалі адзін аднаму. Сланы паспяхова дасягнулі процілеглага берага, праплыўшы 35 кіламетраў за трыццать гадзін.

Рекорд протяженного плавания установили три африканских слона в Зимбабве. Они попробовали убежать из национального заповедника, но их вернули назад. Однако на следующее утро животных снова увидели на озере. Во время этого марафона слоны-пловцы помогали друг другу. Слоны успешно достигли противоположного берега, проплыв 35 км за 30 часов.

ПАВЕДАМЛЕННЕ НАСА

Сообщение НАСА

Па паведамленню Націянальнага ўпраўлення па аэранаўтыцы і даследванню касмічнай прасторы (НАСА), у наступным годзе будзе выдзелена 1,2 мільёна даляраў на распрацоўку плана аб стварэнні на Луне населенай станцыі. У заяве НАСА адзначаецца, што "стратэгічны напрамак работы агенства прадуглежвае магчымасць стварэння буйнага навуковага аб'екта на Луне да 2005 года".

По сообщению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в следующем году будет выделено 1,2 миллиона долларов на разработку программы создания на Луне населенной станции. В заявлении НАСА говорится, что "стратегическое направление работы агентства предусматривает возможность создания крупного научного объекта на Луне до 2005 года".

ГРУЗАВІК-ГІГАНТ

Грузовик-Гигант

Гэты велізарны грузавік зроблены ва Францыі. Яго даўжыня 62 метраў, і ён мае грузапад'ёмнасць 550 тон, аднак рухаецца з хуткасцю ўсяго 5 кіламетраў у гадзіну. Грузавік прызначаны для перавозкі буйных трансфарматараў, генератараў і іншіх падобных аб'ёмістых агрэгатаў.

Этот громадный грузовик изготовлен во Франции. Его длина 62 метра, грузоподъемность 550 тонн, однако движется он со скоростью всего 5 километров в час. Грузовик предназначен для перевозки крупных трансформаторов, генераторов и других подобных крупногабаритных агрегатов.

МАЛПЫ НА ЭКСПАРТ

Обезьяны на экспорт

У спісе тавараў кенійскага экспарта з'явіўся новы артыкул: малпы. Жвавыя і вельмі кемлівыя, яны пранікаюць на толко ў сялібы, але нават наведваюць цэнтральныя кварталы кенійскай сталіцы - Найробі. Малпы далёка не бяскрыўдныя. У пошуках харчавання яны апустошваюць палі і агароды, наносяць сурьёзную шкоду сельскай гаспадарцы. Кенійскі парламент не аднойчы разгледжуваў скаргі жыхароў на малп і рашаў пытанне аб тым, што з імі рабіць. Пакольку адстрэл і паляванне поўнасцю забаронены, хтосьці з парламентарыяў прапанаваў прадаваць малп за мяжу.

В списке товаров кенийского экспорта появился новый артикул. Проворные и очень смышленые, они проникают не только в села, но даже наведываются в центральные кварталы кенийской столицы - Найроби. Обезьяны далеко не безобидны. В поисках пропитания они опустошают поля и огороды, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Кенийский парламент не однажды рассматривал жалобы жителей на обезьян и решал вопрос о том, что с ними делать. Поскольку отстрел и охота полностью запрещены, кто-то из парламентариев предложил продавать обезьян за рубеж.

БЕСТУРБОТНЫЯ КУРЦЫ

Беспечные курильщики

З кожных 10 пажараў, адбываючыхся ў Сінгапуры, чатыры ўзнікаюць па віне бестурботных курцоў. Прычым з кожным годам працент пажараў, прычына якіх запаленая цігарэта, узрастае. Так, у мінулым годзе з пяці з паловай тысяч пажараў, дзве з паловай тысяцы - па віне курцоў. 17 мільёнаў даляраў - такая цана бестурботнасці. Урад паставіў задачу зрабіць Сінгапур некурачым горадам.

Из каждых 10 пожаров, происходящих в Сингапуре, 4 возникают по вине беспечных курильщиков. Причем, с каждым годом процент пожаров, причина которых - зажженная сигарета, растет. Так, в прошлым году из 5 с половиной тысяч пожаров, 2,5 тысячи - по вине курильщиков. 17 миллионов долларов - такова цена беспечности. Правительство поставило задачу сделать Сингапур некурящим городом.

ЛЕПШ НЕ ЗНОЙДЗЕШ

Лучше не найдешь

Пасля 20 гадоў шлюбу сямейная пара з турэцкага горада Ізміра вырашыла развесціся. У пошуках новага партнера мужчына і жанчына незалежна адзін ад другога звярнуліся ў шлюбнае агенства. Камп'ютар, прааналізаваўшы ўсе варыянты, прапанаваў ім у якасці ідэяльнай пары адпаведна былую жонку і былаго мужа.

После 20 лет брака семейная пара из турецкого города Измир решила развестись. В поисках нового партнера мужчина и женщина, независимо один от другого обратились в брачное агентство. Компьютер, проанализировав все варианты, предложил им в качестве идеальной пары, соответственно, бывшую жену и бывшего мужа.

КАТАСТРОФА САМАЛЁТА

Катастрофа самолета

Сама меней 9 чалавек загінула, уключая групу англійскіх парашутыстаў у выніку катастрофы лёгкага самалёта ў раёне горада Антверпен у паўночнай частцы Бельгіі. Прычыны катастрофы выяўляюцца.

Только менее 9 человек погибло, включая английских парашютистов в результате катастрофы легкого самолета в районе города Антверпен в северной части Бельгии. Причины катастрофы выясняются.

КАСМІЧНЫ "ПАДАРУНАК"

Космический "подарок"

Предстаўнікі паўночна-амерыканскага аэракасмічнага командавання паведамілі, што ў бліжэйшыя дні на Землю можа рухнуць кітайскі штучны падарожнік, які сайшоў з арбіты. Траекторыя яго палёту не выключае таго, што чатыры тоны абгарэлага металу зваляцца на Маскву ці Лондан.

Представители североамериканского аэрокосмического командования сообщает, что в ближайшие дни на Землю может рухнуть китайский искусственный спутник, который сошел с орбиты. Траектория его полета не исключает того, что четыре тонны обгоревшего металла свалятся на Москву или Лондон.

Куды ж зваліцца кіайскі спадарожнік, можна будзе вызначыць только ў апошнія гадзіны яго палёту.

Куда же свалится китайский спутник, можно будет определить только в последние часы его полета.

СЕМ ЗАМКОЎ - НЕ ПЕРАШКОДА

Семь замков - не препятствие

Цяпер крадуць усё. І тое, что ляжыць без нагляду, і тое, што схавана за 7 замкамі. У Асіповічах мясцовыя зладзеі любяць чысціць падвалы. Выцягваюць часцей за ўсё мапеды, веласіпеды і прадукты харчавання. Днямі галодныя злаўмысленікі паласаваліся запасамі М., супрацоўніка раённага аддзела ўнутраных спраў. Яны ўкралі 10 кілаграмаў каўбасы, каля 10 кілаграмаў мяса, іншія харчы і рэчы, што міліціянер захоўваў у падвале. Замкі ж на дзвярах падвала, між іншым, віселі больш чым надзейныя.

Теперь крадут всё, и то, что лежит без пригляда, и то, что спрятано за 7 замками. В Осиповичах местные преступники любят чистить подвалы. Извлекают чаще всего мопеды, велосипеды и продукты питания. На днях голодные злоумышленники польстились на запасы М., сотрудника районного отдела внутренних дел. Они украли 10 килограмм колбасы, около 10 кг мяса, другие продукты и вещи, которые милиционер спрятал в подвале. Замки же на дверях подвала, между прочим, висели более чем надежные.

Не пашэнціла і грамаўзяніну А. З яго падвала зніклі мапед і запчасткі да "Жыгулёў". І зноў жа надзейныя замкі і моцныя дзверы не сталі перашкодай для злачынцаў.

Не повезло и гражданину А. Из его подвала пропали мопед и запчасти для "Жигулей". И опять-таки надежные замки и мощные двери не стали препятствием для преступников.

ПАГРОЗА ДЛЯ ЕГІПЕЦКАЙ ПІРАМІДЫ

Угроза египетской пирамиде

Некаторыя вучоныя лічаць, што сусветна вядомая егіпецкая піраміда знаходзіцца пад пагрозай. Справа ў тым, што ў некалькіх кіламетрах ад гістарычнага месца пачалі пракладваць асфальтаваю дарогу. На думку вучоных свету, гэта вельмі пашкодзіць пірамідзе.

Некоторые ученые считают, что всемирно известная египетская пирамида находится под угрозой. Дело в том, что в нескольких километрах от исторического места начали прокладывать асфальтовую дорогу. По словам ученых всего мира, это очень повредит пирамиде.

Комментариев нет :