Оглавление блога

пятница, 19 ноября 2010 г.

Учебник польского языка для взрослых


Sowiecki magazyn uniwersalny jest dla wygody mas pracujących. Nasz nabywca nie chce tracić zbyt wiele czasu. Zamiast kupować każdy przedmiot w innym sklepie - może on wszystko kupić w magazynie uniwersalnym... Towarzysz Iwanow przychodzi do magazynu i zwraca się do sprzedawcy:

В советском универмаге - всё для удобства трудящихся масс. Наш покупатель не хочет тратить слишком много времени. Вместо того, чтобы за покупкой каждой вещи ходить в отдельный магазин, он всё может купить в одном магазине - универмаге... Товарищ Иванов заходит в магазин и обращается к продавцу:

Iwanov: Czy macie kolorowe koszule? Proszę mi pokazać koszule białe i kolorowe.

Иванов: Цветные рубашки есть? Покажите, пожалуйста белые рубашки и цветные.

Sprzedawca: Jaki numer koszuli mam wam pokazać?

Продавец: Какой размер показать?

Klub czerwonoarmistów

Клуб красноармейцев

W klubie naszego szwadronu jest kącik leninowski. Tu użądzamy zebrania, czytamy pisma, gazety, gramy w warcaby, szachy, domino. Wieczorami często tańczymy albo śpiewamy. Mamy w szwadronie koło polityki bieżącej.

В клубе нашего эскадрона есть ленинский уголок. Здесь мы устраиваем собрания, читаем письма, газеты, играем в шашки, шахматы, домино. Вечерами часто танцуем или поём. В нашем эскадроне есть кружок текущей политики.

Co mówią badacze

Что говорят исследователи

WEDŁUG ILJINA

по Ильину

Badacze twierdzą, że wcale jeszcze nie znamy swego kraju. Mówią oni, że kraj nasz wcale nie jest jeszcze zbadany. W Karelji, za kołem podbiegunowem pośród tundry odkryto ogromne góry Chibińskie. Czy wiecie z czego są te góry? Z najcennejszego surowca - z nefelinu i apatytu. Nefelin da nam szkło. Apatyt da nam dziesiątki i setki miljonów tonn nawozu sztucznego.

Исследователи утверждают, что мы еще совсем не знаем своей страны. Они говорят, что страна наша совсем еще не исследована. В Карелии, за полярным кругом среди тундры открыты Хибинские горы. Знаете из чего они? Из ценнейшего сырья - нефелина и апатита. Нефелин дает нам стекло. Апатит дает нам десятки и сотни миллионов тонн искусственного навоза.

W pustyni Kara-Kum napotkano dziwne pagórki. Po zbadaniu okazało się, że jest to mieszanina piasku i siarki. Siarkę kupujemy we Włoszech. Siarka potrzebna nam jest do wyrobu papieru i gumy. Siarką opryskuje się winogrona i bawełnę, żeby uratować je od szkodników. I oto okazuje się, że siarki mamy - ile dusza zapragnie.

В пустыне Кара-Кум найдены странные холмы. Исследования показали, что это смесь песка и серы. Серу мы закупаем в Италии. Сера нужна для производства бумаги и резины. Серой опрыскивают виноград и хлопок, чтобы защитить их от вредителей. И вот, оказывается, серы у нас - сколько душе угодно.

W kraju jakutów badacze odrkyli ogromne skały najczystszej soli kamennej: Badacze odkryli w kraju jakutów ogromne przezroczyste krystały gipsu.

В Якутии исследователи обнаружили огромные скалы из чистейшей каменной соли: Исследователи открыли в Якутии огромные прозрачные кристаллы гипса.

A chondrylla w Kazachstanie! Chondrylla jest rośliną. Na korzonkach chondrylli uczeni zauważyli jakieś dziwne nabrzmienia. Zawierają one kauczuk. A my przywozimy kauczuk z zagranicy dla naszych fabryk.

А хондрилла в Казахстане! На корнях этого растения ученые заметили какие-то удивительные наросты. Они содержат каучук. А мы привозим каучук для наших фабрик из-за рубежа.

Nie zdążyła jeszcze wieść o odkryciu chondrylli rozejść się po kraju, gdy znaleziono jeszcze cenniejszą roślinę kauczukodajną - tau-sagis. Uczeni twierdzą, że na całym świecie niema rośliny, któraby dawała tyle kauczuku co tau-sagis.

Не успела еще новость об открытии хондриллы разойтись по стране, как найдено еще более ценное каучуконосное растение - тау-сагис. Ученые утверждают, что на земле нет растения, которое давало бы больше каучука, чем тау-сагис.

Badacze pracują nietylko wśród lasów, stepów i kamieni. W laboratorjach, wśród szkłanych retort i probówek wynajdują dla fabryk i zakładów cenne surowce. Fabryki wydobywają surowiec z odpadków. W ten sposób wynaleziono, jak wyrabiać papier i karton z trzciny, cienkie sukno ze zwyczajnej grubej wełny, cukier z odpadków w cukrowniach.

Исследователи работают не только среди лесов, степей и камней. В лабораториях, среди стеклянных реторт и пробирок они находят для фабрик и заводов ценное сырье. Фабрики добывают сырье из отходов. Найден способ производить бумагу и картон из камыша, тонкое сукно из обычной грубой шерсти, сахар из отходов сахарных заводов.

Kołchoz

Колхоз

Niedaleko od naszego letniego obozu znajduje się kołchoz. Do kołchozu prowadzi szosa. Kołchoz posiada elektryczność, samochody, traktory, korzysta też z kombajnów. Kombajn - to młockarnia i żniwiarka. W kołchozie szybko rośnie kultura, wiedza i dobrobyt. W kołchozie jest kącik czerwony. W czerwonym kąciku jest radio. Kołchoznicy zajmują się sportem. W kołchozie jest strelnica i boisko. Ulice kołchozu są wybrukowane i obsadzone drzewami. Najważniejsze nasze zadanie to uczynić kołchozy bolszewickiemi, kołchozników zamożnymi!

Недалеко от нашего летнего лагеря есть колхоз. К колхозу ведет шоссе. В колхозе есть электричество, автомобили, трактора, используются и комбайны - комбинация косилки и молотилки. В колхозе шибко растет культура, учёность и благосостояние. В колхозе есть красный уголок. В красном уголке есть радио. Колхозники занимаются спортом. В колхозе есть тир и спортплощадка. Улицы колхоза вымощены и обсажены деревьями. Важнейшая наша задача - сделать колхозы большевистскими, а колхозников - зажиточными.


Międzynarodówka

Wyklęty, powstań ludu ziemi!
Powstańcie, których dręczy głód!
Myśl nowa błaski promennemi
Dziś wiedzie nas na bój, na trud.
Przeszlości ślad dłoń nasza zmiata;
Przed ciosem niechaj tyran drży!
Ruszymy z posad bryłę świata,
Dziś niczem - jutro wszystkim my!

Bój to jest nasz ostatni,
Krwawy skończy się trud,
Gdy zwązek nasz bratni
Ogarnie ludzki ród.


Интересно, что в учебнике 1937 года тексты всех уроков - со сквозным сюжетом, а не отдельные фразы, типа "солдаты маршируют на плацу", "в пруду водится рыба", "осень - прекрасное время года", и т.д., как во многих других тогдашних (и даже гораздо более поздних) учебниках...

2 комментария :

Ra комментирует...

"Здесь мы устраиваем собрания, читаем письма..."
Скорее журналы.

Sergio комментирует...

Вы правы. Давненько я не брал в руки польских книжек...