Оглавление блога

четверг, 15 ноября 2012 г.

Грустная география...

Hranice mezi Evropou a Asií
Граница между Европой и Азией
Evropa se za samostatný světadíl považuje spíše z historických, kulturních a politických důvodů než z důvodů fyzickogeografických. Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná a zeměpisci se odedávna přou, kudy má přesně vést. Na vedení hranice ovšem závisí řada charakteristik kontinentu, jeho rozlohou počínaje a nejvyšší horou (Mont Blanc vs. Elbrus) konče.
Европу считают отдельной частью света скорее по соображениям исторического, культурного, политического плана, а не физико-географического. Между Европой и Азией нет явной природной границы, и географы издавна спорят, где точно ее провести. А от этого зависит целый ряд характеристик континента: площадь, самая высокая гора (Монблан или Эльбрус).
Méně problematická je severní část hranice, kde se všeobecně přijímá role pohoří Ural (vzniklo v permu nárazem tehdejšího kontinentu Sibiř do Pangey v oblasti někdejší Baltiky). Za rozhraní kontinentů se ovšem nepovažuje hlavní hřeben pohoří, ale jeho východní úpatí (hranice začíná v Bajdarackém zálivu), Ural tedy leží celý v Evropě.
Меньше проблем с северной частью границы, где почти все проводят ее по Уральским горам, возникшим в Пермский период, в результате столкновения тогдашнего континента Сибирь с Пангеей в районе тогдашней Балтики. Впрочем, границу проводят не по главному хребту, а по его восточному склону (начинается граница на Байдарацкой губе). Таким образом, Уральские горы целиком лежат в Европе.
Rozšířená a na českých školách vyučovaná verze dalšího průběhu hranice je po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře.
В школах Чехии учат, что от Урала далее на юг граница идет по реке Эмбе к Каспийскому морю, оттуда по Кумо-Манычской впадине, вдоль рек Кума и Маныч, до места впадения Маныча в Дон, далее - по Дону до Азовского моря.
Alternativ k takto stanovené hranici Evropy se objevuje celá řada. Relativně menší (s menšími důsledky) odchylkou je starší názor na vedení hranice po hřebeni Uralu, dále po řece Ural (teče západněji než Emba, ale i v tomto případě do Evropy zasahuje část Kazachstánu), mezi Kaspickým a Černým mořem pak nikoli korytem řek, ale až po severním úpatí Kavkazu.
Существует целый ряд альтернативных вариантов проведения границы. Прежний подход, с наименьшими отличиями от нынешнего: по хребту Уральских гор, далее - по реке Урал, текущей западнее Эмбы, (но даже и при таком раскладе часть Казахстана оказывается в Европе), далее - между Каспийским и Черным морями, но не по руслам рек, а по северному подножью Кавказа.
Další posun hranice z úpatí Kavkazu na jeho hlavní hřeben, který by připravil o post nejvyšší evropské hory západoevropský Mont Blanc a přidělil jej nejvyšší ruské hoře Elbrusu, navrhli američtí geografové. Hranice vedená přesně po rozvodí by také znamenala, že do Evropy se dostanou malé části jinak převážně asijských států Gruzie a Ázerbájdžánu. Řeky Těrek (asi 50 km), Argun (asi 18 km) a Andijské Kojsu pramení na území Gruzie a odtékají na sever do Ruska. Na vrcholu nejvyšší ázerbájdžánské hory Bazardüzü se pak ázerbájdžánsko-dagestánská hranice odklání k severovýchodu a hlavní hřeben klesá zbývajících asi 230 km ázerbájdžánským vnitrozemím k Baku.
Американские географы предложили вести дальше границу с подножья на главный хребет Кавказских гор. В этом случае гора Монблан лишилась бы титула самой высокой точки Европы, и ею считался бы российский Эльбрус. Если провести границу точно по линии водораздела, в Европе оказались бы небольшие территории Грузии и Азербайджана, стран, большая часть которых находится в Азии. Реки Терек (50 км), Аргун (18 км) и Андийское Койсу берут начало в Грузии и текут на север, в Россию. Далее, на вершине горы Базардюзю, самой высокой в Азербайджане, азербайджанско-дагестанская граница отклоняется на северо-восток, а оставшиеся 230 км главный хребет по территории Азербайджана опускается к Баку.
Nejextrémnějším je v tomto směru pohled některých britských geografů, který posouvá evropské hranice až na severní hranice Turecka a Íránu. Pouze v tomto případě by evropskou zemí byla i Arménie a celé území Gruzie a Ázerbájdžánu.
Некоторые британские географы придерживаются еще более радикальной точки зрения, согласно которой Европа простирается до северной границы Турции и Ирана. Так вот, только в этом случае в Европе оказались бы и Армения, и вся территория Грузии и Азербайджана.См. мой пост: "Ползучая Европа"

А чё вдруг? В 2011 году переводил мероприятие: Презентацию Ассоциации итальянских производителей оборудования для экструзионной отливки деталей из пластмасс и резины в отеле Ренессанс, Самара. Ну и, кроме меня там еще несколько переводчиков, для переговоров после официальной презентации. И, во время действа, глава ея, рассказывает: вот, у нашей Ассоциации есть отделы, занимающиеся продвижением этого итальянского оборудования в разные части света: США, Латинская Америка, Европа (на карте показывает), Африка, Азия и Океания. Вот Россией у нас занимается подразделение Азии и Океании. Я уточняю, прежде, чем перевести эту его фразу:
- Простите великодушно, Россия - мы что, в Океании?
- Ну, нет, я же сказал: "Азия и Океания", ну Россия же азиатская страна...
Устами иностранца вполне может глаголеть ИСТИНА, если захочет.

Ну, в общем, я нашим пояснил, что он нас к Азии и Океании причисляет, поржали. Он еще у меня потом, через несколько часов, когда уже переговоры, спросил: а что разве не так? Ведь бòльшая часть России - в Азии. Ну, я ему пояснил, что бòльшая часть россиян живет в Европе, в Азии - только 20 миллионов из 140.

И вот, оказывается, если задать в Гугле поиск Europa, итальянский язык, картинки, большая часть карт - без европейской части России. Когда они гастарбайтерами сюда приезжали Кремль строить (Спасская башня - Пьетро Антонио Солари) или Санкт-Петербург, мы были для них вполне европейцами.

Теперь же, судя по инету, большинство итальянцев убеждены, что Европа - это страны Евросоюза, плюс, максимум Белоруссия, уж никак не восточнее. А вот Исландия - тоже Европа, хотя она очень далеко от континента и совсем рядышком с Гренландией, которая - бесспорно! - Америка...

Вот так вот! Вуаля!

См. мой пост (полезный!) в тему: Извлекаем ноутпадом недоступную информацию из файлов htm, html

Комментариев нет :