Оглавление блога

понедельник, 9 февраля 2015 г.

Анализ юридических текстов


Курсовая работа, судя по форме и содержанию. Из сборника "XIII Студенческая научная конференция"

Lexikálno-sémantická analýza právnych textov v rusko-slovenskom komparatívnom pláne (na materiáli trestného poriadku)
Andrea OBERSTOVÁ
Сравнительный лексико-семантический анализ юридических текстов на русском и словацком языках (на материале УПК)


Preklad právnych textov vyvoláva čoraz väčší záujem a daný typ textov zaberá popredné miesto v rebríčku prekladateľských objednávok. Mimoriadne aktuálnou sa problematika prekladu právnych textov stáva v súvislosti s potrebou riešenia právnych dohôd nadväzne na dynamiku spoločnosti a analýzu právnych terminologických sústav rôznych štátov.
Перевод юридических текстов - сейчас одна из самых востребованных переводческих специализаций. Связанные с ним проблемы стали актуальными в связи с наличием юридических соглашений, динамичным развитием общества и необходимостью анализа юридических терминологий разных государств.


Prekladateľ v takom prípade prekladá právne texty rôzneho zamerania, vrátane komunikátov z oblasti trestného práva. Medzinárodná komunikácia a migrácia ľudí nevyhnutne postulujú potrebu prenosu informácií aj daným smerom, pričom vyvstáva nevyhnutnosť spracovania týmto smerom orientovanej právnickej terminológie, a to v dvojjazyčnom pláne.
Это перевод разнообразных юридических текстов, в том числе коммюнике по уголовным вопросам и делам. Граждане разных стран общаются друг с другом, переселяются в другие страны, возникает потребность в передаче соответствующей информации, в разработке двуязычной юридической терминологии для той или иной отрасли права.


Právny preklad, ako jeden z druhov odborného prekladu, sa v praxi radí k najnáročnejším druhom prekladu. Samotný preklad je nielen zložitým procesom, no vyžaduje taktiež profesionálny postoj a zodpovednosť. Prekladateľ právnych textov sa musí oboznámiť s právnou sústavou oboch jazykov, musí registrovať vznik nových termínov, pochopiť mieru postihnutia ekvivalencie, aby sa nedopúšťal neadekvátnych významových posunov.
Право - одна из самых сложных для перевода специальных тематик, она требует от переводчика профессионального подхода и осознания своей ответственности. Он должен знать юридическую терминологию обоих языков, отслеживать появление новых терминов, осознавать меру достигнутой эквивалентности, не допускать неадекватных смещений значения. 


Ak sa na preklad právnych textov pozrieme z lingvistického hľadiska, prídeme k záveru, že právny jazyk môžeme definovať ako deskriptívny metajazyk, chápaný ako subsystém spisovného jazyka. Vzťah medzi lingvistikou a právom sa posilnil v 20. storočí, čoho výsledkom je jazyk rezortných inštitúcií, pochopiteľný pre všetkých občanov. Najdôležitejším faktorom v tomto dialógu (právojazyk) je proces právnej harmonizácie v EÚ, a taktiež záujem o medzijazykovú komunikáciu v rámci práva. Charakteristiku právneho jazyka a právneho štýlu ponúka publikácia právnika a lingvistu M. Tomáška Překlad v právní praxi. V spomínanej publikácii autor definuje právny jazyk z funkčného, systémového a obsahového hľadiska (1988, s. 22):
С лингвистической точки зрения юридическая речь - это описательный мета-язык, подмножество словарного запаса и синтаксического инструментария литературного языка в целом. В XX веке лингвистика и право сблизились, у различных ведомств появились собственные инструкции, язык которых понятен неспециалисту. Способствовал их сближению процесс юридической унификации (гармонизации) в ЕС, общение носителей разных языков по юридическим вопросам. Характеристика юридического языка и стиля приводится в работе юриста М. Томашека "Перевод в юридической практике". Автор описывает язык юридических текстов в функциональном, системном и содержательном плане (1988, стр. 22):


1. právny jazyk je prostriedkom komunikácie v rámci práva ako normatívneho systému;
1. юридический язык - средство передачи информации, касающейся системы правовых норм;
2. zo systémového hľadiska je súčasťou každého spisovného jazyka;
2. он является подсистемой любого литературного языка;
3. z obsahového je právny jazyk znakovým systémom, v ktorom za jednotlivé znaky považujeme jednotlivé slová (právne termíny), slovné spojenia (ustálené spojeniajazykové šablóny) alebo celé vety.
3. в содержательном плане язык юридических текстов - система знаков: отдельных слов (юридических терминов), устойчивых словосочетаний (языковых штампов), или целых предложений.

Целиком этот перевод (короткий текст, всего 10 тыс. знаков) на доксгуглькоме:

Очень пустословный, "водянистый" текст, поэтому много переводческих трансформаций. Несколько примеров, для незнающих словацкий:

Preklad právnych textov vyvoláva čoraz väčší záujem a daný typ textov zaberá popredné miesto v rebríčku prekladateľských objednávok.
дословно: Перевод юридических текстов вызывает всё больший интерес, данный тип текстов занимает одно из первых мест в рейтинге заявок на перевод.
мой: Перевод юридических текстов - сейчас одна из самых востребованных переводческих специализаций.

Prekladateľ v takom prípade prekladá právne texty rôzneho zamerania, vrátane komunikátov z oblasti trestného práva.
дословно: Переводчик в таком случае переводит юридические тексты разной напавленности, в том числе и коммюнике по вопросам уголовного права.
мой: Это перевод разнообразных юридических текстов, в том числе коммюнике по уголовным вопросам и делам.

Ak sa na preklad právnych textov pozrieme z lingvistického hľadiska, prídeme k záveru, že právny jazyk môžeme definovať ako deskriptívny metajazyk, chápaný ako subsystém spisovného jazyka.
дословно: Если мы посмотрим на перевод юридических текстов с точки зрения лингвистики, то прийдем к выводу, что юридическому языку можно дать определение: "описательный мета-язык", в смысле подсистемы литературного языка.
мой: С лингвистической точки зрения юридическая речь - это описательный мета-язык, подмножество словарного запаса и синтаксического инструментария литературного языка в целом.

Ну, и ты пы, там все такие...
Опечатки есть: тексты российского УПК с бумажного носителя (книги) сама перепечатывала (как будто в сети нельзя найти и отфайндриплейсить), я исправил.

Уже писал: как-то переводил для одного студента-заочника реферат с украинского, что-то о развитии творческих способностей у детей. Такой реферат в плагиате не уличишь. А студент - небогатый, кладовщиком работал.

В 1996 г. перевел с немецкого для одного дяди (для диссера, наверное...) большой отрывок из австрийской монографии о Вяземском, 300 тыс. знаков, см. мой пост:
Перевод фрагментов из австрийской монографии о Вяземском
http://perevod99.blogspot.ru/2010/08/blog-post_31.html

 Жаль, что сейчас осталась только половина этого текста, уже и не помню, почему, наверное, из-за того, что на тогдашнем моем системном блоке жесткий диск посыпался... Тоже на бумажном носителе, жаль, не списал автора-название. Книга довольно толстая, я тогда перевел больше 120 реальных, не условных, страниц.

Комментариев нет :